Funcions: la recta i la paràbola


Recursos TIC de Matemàtiques. Pàgina feta per Mercè Rovira

Funcions de primer grau: les rectes

Activitats d'aprenentatge:            

          Activitat 1               Activitat 2                 Activitat 3

          Activitats d'avaluació

Eines per calcular i dibuixar:

          La calculadora wiris 

 Funcions de segon grau: les paràboles

Per començar... un slideshare sobreparàboles que ens envolten

 

   i també aquestes imatges

Teoria

Funció de segon grau

Activitats d'aprenentatge

Activitat 1 Cal triar el nivell ( en aquest cas, 4 o més) i l'acció (resoldre, simplificar, intersecar, dibuixar el gràfic i/o trobar la fórmula).

Activitat2 a partir d'una equació ens demana les coordenades del vèrtex i les dels punts de tall amb els eixos de coordenades (interactiu).

Activitat 4: característiques de la funció quadràtica

Activitat 5:  com trobar el vèrtex i els punts de tall amb els eixos de coordenades

Activitats d'avaluació

Eines:

Per calcular: ens demana l'equació i calcula el vèrtex, els punts de tall amb els eixos, una taula de valors....

Per dibuixar: calculadora wiris