Recursos de Matemàtiques  Pàgina feta per Mercè Rovira


 

 Aritmètica: Potències i radicals

Potències de 10

    Visioneu aquest vídeo: "Powers of ten"

                                                                              

    Consulteu el mapa conceptual "Ordre de magnitud"

    I feu aquestes     Activitats en un document de word 

 

 

Potències i radicals  

     Què hem de saber?

       Propietats de les potències i el radicals

                       http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n

                 http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_de_la_radicaci%C3%B3n

                 Operacions amb radicals

                       Multiplicació                     Divisió                   Extracció de factors                Operacions combinades

 

           Activitats d'aprenentage

                       Activitat 1                      Activitat 2                   Activitat 3                       Activitat 4                             Activitat 5

 

 

Àlgebra: polinomis i equacions

Polinomis

    Un vídeo sobre la  Regla de Ruffini

    Un slideshare: Descomposició de polinomis

    Activitats amb Hot Potatoes

                      Regla de Ruffini

                 Descomposició de polinomis

                 Càlcul amb expressions algèbriques 1

                 Càlcul amb expressions algèbriques 2

Expressions algèbriques. Equacions. Resolució de problemes

    Activitats amb Hot Potatoes

                      Traducció a llenguatge algèbric

                 Resolució d'equacions de primer grau

                 Problemes que es resolen amb equacions de primer grau

                 Resolució d'equacions de segon grau i problemes

    Un slideshare: Problemes que es resolen amb equacions de segon grau

 

 

Funcions: la recta i la paràbola

Funcions de primer grau: les rectes

    Què hem de saber? Funció de primer grau

    Activitats d'aprenentatge:

         Activitat 1       Activitat 2       Activitat 3        Activitats d'avaluació

    Eines per calcular i dibuixar: La calculadora wiris

Funcions de segon grau: les paràboles

    Per començar... paràboles que ens envolten

     i també aquestes imatges

    Què hem de saber? Funció de segon grau

    Activitats d'aprenentatge:

              Activitat 1                            Activitat 2                               Activitat 3

                 Activitat 4:  aquí cal triar el nivell ( 4 o més) i l'acció (resoldre, simplificar, intersecar, dibuixar...)

                 Activitats d'avaluació

    Eines per calcular i per dibuixar:

                 Per calcular: per calcular el vèrtex, els punts de tall amb els eixos, una taula de valors....

           La calculadora Wiris: per calcular i per dibuixar