Preinscripció 13-14

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Si en presentar la sol·licitud l’alumne encara no ha completat els estudis que permeten accedir-hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents (COU), es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

Per als alumnes que accedeixen via curs específic d’accés és fa una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:

  1. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.
  2. Els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.
  3. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.
  4. Els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.

Per als alumnes que accedeixen via prova d’accés, o que tenen exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20%.

Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les seves reserves.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d'aplicar els criteris exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat i no aproven a la convocatòria ordinària, poden presentar sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de grau superior i, si aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten, en el termini establert, la qualificació obtinguda, les seves sol·licituds s'assignen a les places que hagin quedat vacants després d'assignar les sol·licituds dels alumnes que hagin aprovat amb anterioritat.

 

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre, les persones presentaran la sol·licitud en paper al centre escollit i per al cicle i torn escollit. En la sol·licitud només es podrà demanar plaça a un centre.

Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta per a la preinscripció ordinària. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar& la còpia de la sol·licitud corresponent.

El centre assigna les places, en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi han participat:

  • Per als participants en el procés ordinari l'assignació de places es fa tenint en compte primer la prioritat de la modalitat del batxillerat per al cicle que es demani i en segon lloc la nota al·legada en el procés ordinari.
  • Per a les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaren seguint els mateixos criteris, tenint en compte les prioritats i la nota al·legades.
Comments