บุคลากร กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

วิชา ภาษาอังกฤษ
1 นางยิหวา  ผุดผา  พิฉินทธารี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
2 นางวิไลลักษณ์  พฤกษา รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
3 นางสาวนพวรรณ  โสริยาตร รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
4 นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย  
5 นางสมจิตร์  รักพงษ์  
6 นางวณัฐศิกานต์  ศรีทะบาล  
7 นางนงเยาว์  จันทรชิต  
8 นางสาวอัญชลี  ดวงใจ  
9 นางณิชพัชร์  รัตนพันธ์  
10 นายเอกวัชร  ทองศรี  
11 นางพิมพ์พิสา  ถุงจันทร์  
12 นางสาวลักขณา  นิยมทอง  
13 นางสาวนันทนี  ขุขันธิน  
14 Mrs. Abbie Simpson  
15 Miss Rachael Rigley  
16 Mr.Philip Davies  
17 Mr. Fernando Rona  
18 Mr. Anthony Gahan  
19 Mr. .John Handerson  วิชา ภาษาญี่ปุ่น
1 นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์  
2 นางสาวสุนิษา  แก้วเล็ก  
3 นางธิพารัตน์ บุญเหลี่ยม ภัยแคล้ว  
วิชา ภาษาจีน
1 นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ  
2 นางสาวอรอนงค์ วงค์พินิจ  
วิชา ภาษาเขมร
1 Miss Vett Kunthy  
วิชา ภาษาเกาหลี
1 Mr. Kim  Jeong- Gu