Nyheter

Hoven Loen - gondol til 1000

lagt inn 12. apr. 2016, 09.55 av Sindre Hauglum

I Loen vil det neste år stå ferdig en gondolbane til fjellet Hoven. Denne muligheten som dette gir i form av mange høydemeter i vakker natur, trolig året rundt, er det mange som har merket seg.


Klubben har tatt tak i dette og er i god dialog både med prosjektet Hoven Loen (gondolprosjektet) og grunneier på landing.Landing

Landing er allerede etablert på svært gunstig sted nær gondolbanens nedre stasjon. landing Loen.png


Lokalisering: NØ for der fylkes vei 60 krysser elven i Loen.

Hele det markerte området eies av én grunneier, men kun det blå området er landing, det gule er ok å lande på kun om en er nødt.

Parkering kan skje mange steder i Loen, men om en vil parkere nær landing er det mulig sør for gårdsveien som går østover fra fv60.

Opptreden: Snurp skjermen og gå ut av bøen så snart som mulig. Dette gjelder i vekstsesongen. Vis ekstra aktsomhet 1-2 uker før slått. Denne bøen slås 2 ganger hver sommer og 1. slåtten er rundt 1. uka i juni, den andre er i starten av august. Land da på eller nær gårdsveien.


Anleggsveien

Det går en vei helt til toppen. Dette er en anleggsvei som ikke er åpen for oss. Så da er det bare ta beina fatt om en vil fly før gondolen er på plass.


Videre fremover

Prosjektgruppa er i god dialog med utbygger, det jobbes med tilrettelegging av start samt gode priser på bana, så alt ligger til rette for ett fantastisk anlegg.

Bydel Indre Øyrane

lagt inn 26. nov. 2015, 23.13 av Sindre Hauglum

Stadig mer dyrka jord blir lagt under betong. Nå står Øyrane for tur og som landing for klubbens piloter er nok tiden snart over.

Det er da godt vi har fått landing i Hafstad Idrettspark.

Her er ett av flere inspill til reguleringen av Øyrane(kilde Firda):
Øyrane

Ny værstasjon på Kvamsfjellet

lagt inn 11. nov. 2015, 02.59 av Sindre Hauglum

Yr har nå en værstasjon på Kvamsfjellet, Jølster. Historikken passer ikke vårt bruk, men nåverdien er nyttig.
http://www.yr.no/sted/Norge/Sogn_og_Fjordane/J%C3%B8lster/Kvamsfjellet_m%C3%A5lestasjon/

Kurs paragliding

lagt inn 4. mar. 2015, 23.09 av Sindre Hauglum

Grunnkurs paragliding:
Neste kurs starter 11.04.2015. Mer info

Årsmøte i Fjordane luftsportsklubb

lagt inn 15. jan. 2015, 14.33 av Sindre Hauglum

Vi kallar inn til ordinært årsmøte i Fjordane luftsportsklubb torsdag 26. februar 2015 kl. 18.00 i møterommet på Peppes Pizza i Førde.


Saker/framlegg som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet. 


Sakene/framlegga kan sendast til:
Anita Taftø, Postboks 8, 6996 Vadheim 
eller e-post:  HYPERLINK "mailto:anita.tafto@hoyanger.kommune.no" anita.tafto@hoyanger.kommune.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapir vert sendt ut ei veke før årsmøtet.

Medlemsmøte

lagt inn 18. sep. 2014, 09.26 av Sindre Hauglum

Tid: tysdag 23. september 2014 kl. 18.00 
Stad: møterommet på Peppes Pizza

Arne H. Hillestad, fag- og avdelingssjef i Hang- og paragliderseksjonen i Norges Luftsportsforbund, tek turen til Førde og vil vere med oss under medlemsmøtet.
Tema:
Fag- og avd.sjef Arne H. Hillestad har satt av kvelden saman med oss.
Arne H. Hillestad vil:
• ta ein generell gjennomgang av HP-seksjonen og kva som skjer
• vidare ha ein sikkerhetspresentasjon med gjennomgang av nokre viktige punkt
• avslutningsvis ha ein gjennomgang av ulukkene som har vore i år og kvifor dei skjedde
Håper medlemma finn temaa interessante og set av denne kvelden til medlemsmøte.
Vel møtt ☺
Med helsing
Styret i Fjordane luftsportsklubb

Dugnad

lagt inn 9. sep. 2014, 13.06 av Sindre Hauglum


 

Laurdag 13. september 2014 frå kl. 10.00 vert det dugnad på vegen frå Bruland til Hafstadfjellet.

 

I denne omgang er det snakk om kantrydding. Dei som har ryddesag, tek med seg det, evt motorsag/greinsag. Dei som ikkje har sag, kan rydde etter kvart som kvist og busker vert saga ned. Dersom veret tillet det, prøver vi oss med flyging etter dugnaden.

Førde Opp 2014

lagt inn 23. aug. 2014, 02.58 av Sindre Hauglum


Førde Opp 2014 går av stabelen laurdag, 30. august. Lag og organisasjonar er også i år blitt oppfordra til å delta med sine aktivitar.

Dersom veret tillet det, prøver vi med flyging frå Hafstadfjellet. Det er ynskjeleg frå arrangøren si side at vi er kome på fjellet til ca kl. 10.30. Gruppemelding vert sendt ut fredag ettermiddag/kveld dersom det vert flyging. Langtidsmeldinga på yr.no ser bra ut så langt.

Les meir om Førde Opp på http://fordeopp.no/

Medlemsmøte

lagt inn 2. jun. 2014, 14.43 av Sindre Hauglum

Medlemsmøte onsdag 4. juni kl. 18.00

 

Det vert medlemsmøte i Fjordane luftsportsklubb onsdag 4. juni kl. 18.00 på møterommet  på Peppes Pizza i Førde.

Det vert info om mellom anna følgande tema:

  • Para Pro/Safe Pro; -krav, begrensinger, airmanship
  • Hafstadfjellet; -regler og utfordringer

 

Vi ynskjer alle medlemma vel møtt!

 

Med helsing

 

- styret -

Innkalling til årsmøtet

lagt inn 21. jan. 2014, 07.08 av Sindre Hauglum

Vi kallar inn til ordinært årsmøte i Fjordane luftsportsklubb torsdag 27. februar 2014 kl. 18.00 i møterommet på Peppes Pizza i Førde.

Saker/framlegg som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet.

Sakene/framlegga kan sendast til:

Anita Taftø, Postboks 8, 6996 Vadheim

eller epost: anita.tafto@hoyanger.kommune.no

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapir vert sendt ut ei veke før årsmøtet.

  

Valgbarhet:

 

 I NIFs lov heter det:

 

§2-4. Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

 

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 

a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 

b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen..

 

c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

 

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med venleg helsing

 

 

Fjordane luftsportsklubb

styret

1-10 of 85