บทนำ‎ > ‎

แรงเสียดทาน

ความหมายของแรงเสียดทาน

    แรงเสียดทาน  หมายถึงแรงที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างผิววัตถุที่มีการเคลื่อนที่หรือพยายามที่จะเคลื่อนที่แรงเสียดทานเป็นแรงต้านแบบหนึ่งที่มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เสมอแรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ

    1. แรงเสียดทานสถิต(fs) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุเริ่มเคลื่อนที่

fs =μsN

                                                                                                                    เมื่อ     μs คือ  สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตย์

                                           fs  คือ  แรงเสียดทานสถิตย์

                                                                                  N  คือ  แรงปฏิกิริยาที่ตั้งฉาก

2. แรงเสียดทานจลน์(fk) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุกำลังเคลื่อนที่

fk =μkN

เมื่อ     μk  คือ  สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์

                                                                                                                                                      fk  คือ  แรงเสียดทานจลน์

                                                                                          N  คือ  แรงปฏิกิริยาที่ตั้งฉาก

มุมของความเสียดทาน

Comments