PREMSA - Recull‎ > ‎

COMUNICATS DE PREMSA

L’EMPRESA XAVIKER S.L. SOL·LICITA A L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS COMENÇAR L’APROFITAMENT DE PEDRA A MALACARA  PER  UN TOTAL DE 52.18 HECTÀREES MENTRE SOL TÉ AUTORITZACIÓ PER ACTUAR EN 25.81 HA

Els veïns i les entitats rebutgen frontalment la pedrera i presentaran al·legacions

Alta-riba a 28-11-2017

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida l’edicte de l’Ajuntament d’Estaràs on es fa públic que l’Empresa XAVIKER S.L. ha presentat una sol·licitud d’aprofitament de pedra a la zona anomenada  “Malacara”.

Cal destacar que la sol·licitud d’aprofitament  de pedra, en sòl no urbanitzable l’empresa Xaviker SL la vol realitzar en les parcel·les  cadastrals número: ( ho citarem amb el mateix ordre desordenat que ho especifica l’edicte) 226, 227, 248, 344, 228, 229, 249, 224, 218, 219, 220, 221, 187, 216, 231, 189, 190 del polígon 5 d’Estaràs.

La picaresca i prepotència en què es mou aquesta empresa extractora és delictiva, al veure com l’autorització ambiental que l’empresa té per l’activitat extractiva de “MALACARA” al terme municipal d’Estaràs, a data 22 de gener de 2016, per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és únicament  a les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 i d’una extensió de 25.81 ha; mentre que  l’empresa demana autorització per les parcel·les no autoritzades números: 226, 228, 224, 218, 219, 220, 221, 187, 216, 231, 189 i 190; i per tant per un total de 52,18 Ha. És a dir, presenta una sol·licitud d’aprofitament de pedra de 26,44 ha de més.

Els veïns, la plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (DPAS), i altres entitats s’oposen frontalment a l’activitat extractiva atès que es troba a tan sols 10 metres del pou d’aigua del municipi d’Alta-riba, representa una amenaça pel paisatge del municipi, i afectaria greument a la flora, fauna, les comunicacions, el turisme i el desenvolupament de la zona, i les parcel·les no corresponen a l’activitat autoritzada per la Generalitat.

És una incoherència  veure com per una banda se li ha caducat a l’empresa Xaviker SL l’autorització de l’explotació en la zona d’extracció anomenada Malacara, i  per això ha fet un recurs contenciós administratiu contra la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i en canvi sol·licita a l’Ajuntament d’Estaràs començar l’aprofitament d’extracció de la pedra en la mateixa zona.

Degut aquesta caducitat de l’autorització de l’explotació,   l’Associació d’Amics del Castell Sant Miquel d’Alta-riba - AACSMA, en la condició de part interessada, s’ha presentat en el recurs contenciós administratiu que ha realitzat l’empresa XAVIKER SL contra la resolució de la declaració de caducitat de l’autorització de l’explotació de la pedrera MALACARA i la denegació de la pròrroga de tres anys que ha demanant l’empresa per tal que sigui ferma de forma definitiva i l’empresa no pugui realitzar les extraccions de pedra mai més.

Quantes mes al·legacions individuals i d’entitats es presentin a l’Ajuntament, més fàcil serà aturar aquesta agressió al territori.

ELS VEÏNS D’ALTA-RIBA PREPARATS PER REVISAR A FONS L’AUTORITZACIÓ DE LA PEDRERA DE MALACARA.

Publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la resolució sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs.

PLATAFORMA DEFENSEM EL PAISATGE D’ALTA-RIBA I LA SEGARRA (DPAS)

15/11/2016

Zona afectada pedrera Xaviker

El dilluns 14 de novembre de 2016 s’ha publicat al Butlletí Oficial del Pasrlament de Catalunya (BPOC) número 259 la Resolució 338/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs (250-00462/11)

Les diferents revisions i el termini de dos mesos per fer consultes donarà veu als veïns d’Alta-riba i a les diferents associacions que vetllen pel medi ambient i el territori de la Segarra i podran, així, fer les seves aportacions, que el Departament de Territori i Sostenibilitat no havia permès.

En el BOPC es pot llegir textualment: “ADOPCIÓ: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 7, 26.10.2016, DSPC-C 232. La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reconsi­deració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs (tram. 250-00462/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar en profunditat tots els impactes ambientals, urbanístics i socials de l’autorització ambiental concedida a l’empresa Xaviker, SL, per la Resolució del 26 de gener de 2016 de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’activitat extractiva de Malacara, d’aprofitament de pedra calcària, situada a les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 del polígon 5 del sector de Malacara, al pla del Mont-rosà, a Estaràs (Segarra), amb relació a:

1r. La hidrogeologia, tant al torrent de Malacara com als aqüífers.

2n. La gestió de residus.

3r. L’impacte en els camins rurals i en la carretera LV-1005.

4t. Les emissions de partícules.

5è. La durada de l’explotació a cel obert i de les seves fases.

6è. Les mesures de restauració ambiental de vegetació i boscos.

7è. Els altres impactes socials i econòmics al municipi i al seu entorn.

8è. La insuficiència de les fiances requerides per a la restauració.

b) Obrir un termini de dos mesos per a consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs i de vista i audiència per a tots els veïns interessats i, en general, per a les entitats que hi compareguin com a interessades, per tal de recollir les al·legacions i observacions que no es van poder recollir en el seu moment, atès que l’expedient es va arxivar inicialment per incompatibilitat urbanística.

c) Deixar en suspens l’efectivitat de l’autorització concedida mentre no es revisin els aspectes a què fa referència la lletra a i els que resultin del període de consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs i de vista i audiència amb els veïns interessats i les en­titats que hi compareguin.

d) Atenent el resultat de les actuacions a què fan referència les lletres anteriors, iniciar, si escau, el procediment per a revisar d’ofici l’autorització ambiental conce­dida.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016”

El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co­missió, Germà Bel Queralt”

Aquesta nova revisió omple d’esperança que l’activitat extractiva a Malacara, situada a tant sols 10 metres del pou d’aigua potable d’Alta-riba i a 240 metres de distància del nucli d’Alta-riba, no alteri la vida dels veïns d’Alta-riba, i ajudi a preservar el paisatge, la flora, la fauna, els fràgils aqüífers del torrent de Malacara amb els històrics Bassal i la Font d’Alta-riba, i el patrimoni cultural i arquitectònic d’Alta-riba i la Segarra, preservant la intervisualitat dels castells de la zona.El Parlament de Catalunya aprova una resolució on s’insta a reconsiderar l’autorització ambiental de la pedrera de Malacara.

La resolució obliga a minimitzar els danys ambientals i l’impacte sobre el paisatge d’Alta-riba i el territori.

PDPAS – AACSMA

27/10/2016

Ahir, dia 26 d’octubre, la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, presidida per l’I. Sr. Germà Bel,  va aprovar, sense cap vot en contra, la resolució que va proposar el grup parlamentari Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) encapçalat per la Il·l. diputada Sra Hortènsia Grau, per reconsiderar l’autorització ambiental de l’activitat extractiva de Malacara al Municipi d’Estaràs, a fi de prevenir-ne els danys ambientals i l’impacte territorial.

Parlament de Catalunya - XAVIKER

Tal com vàrem exposar en els comunicats del dia 19/04/2016 “Preocupació a Alta-riba per la instal·lació d’una gran pedrera” i del dia 5/05/2016 “Rebel·lió i indignació a Alta-riba”, el dia 11/04/2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/851/2016, de 22 de gener, per la qual s'atorgava, en execució de sentència, autorització ambiental a l’entramat d’empresarial que configuren l’empresa XAVIKER S.L., d’Almacelles per a l'activitat extractiva a “Malacara” en el terme municipal d'Estaràs (Exp. LA20080047), amb un gran impacte sobre el nucli d’Alta-riba, atès que l’activitat es realitzaria a tant sols 240 metres del nucli d’Alta-riba i per un termini de 28 anys.

Va ser un dia molt important pels veïns d’Alta-riba i la Plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (PDPAS) que aquest tema s’abordés en seu parlamentària i s’aprovés la resolució. En David Miquel, present en la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya com a portaveu de la Plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (PDPAS), va agrair a tots els grups polítics la seva feina, sensibilitat  per aquest tema, i suport al nostre territori.

En la comissió es va posar de manifest que el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència Catalana d’Aigües actuïn sovint amb una política de mínims, que malgrat estar dins dels marges que estableixen les lleis, les normatives i els reglaments, no són suficients per protegir el patrimoni, el paisatge i els veïns i veïnes d’on es desenvolupen aquestes activitats.

Tanmateix, ahir es va posar de manifest que el Departament de Territori i Sostenibilitat no té una visió global de les activitats extractives de la Segarra ni del país, fet que genera greus mancances ambientals i es demanin poques mesures correctores a les empreses extractives.

No a la pedrera XAVIKER - Alta-riba
El fet de que la pedrera projectada per Xaviker S.L. estigui a 10 metres del pou d’aigua potable que abasteix al nucli d’Alta-riba i per l’administració això sigui un risc acceptable no és suficient per nosaltres, atès que les conseqüències que hauria de demanar a l’empresa extractiva, sobre l’aqüífer haurien de ser zero. En termes generals les mesures adoptades pel departament de Territori i Sostenibilitat i totes les seves direccions generals han estat insuficients. No podem entendre, per exemple, que la fiança de restauració tingui una reducció del 50% pel fet que l’explotació no afecta cap espai protegit; quan afecta la necròpoli medieval de Malacara, el Bassal i la Font d’Alta-riba i el pou de boca del nucli d’Alta-riba, per no dir el paisatge i la intervisualitat dels Castell Sant Miquel d’Alta-riba, Malacara, Santa Fe i Mejanell.

La Resolució aprovada a la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya està composta pels següents quatre punts:

Primer: Revisar en profunditat tots els impactes ambientals, urbanístics i socials de l’autorització ambiental concedida a l’empresa Xaviker S.L. per la resolució de 26 de gener de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, per l’activitat extractiva “Malacara” de l’aprofitament de pedra calcària situada al municipi d’Estaràs, sector Malacara, en les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250,i 344 del polígon 5 en el paratge anomenat Pla del Mont-Rosà, en relació als aspectes relatius a: Hidrogeologia, tant Torrent de Malacara com els aqüífers; gestió de residus; impacte en els camins rurals i en la carretera LV1005; emissions de partícules; termini de durada de l’explotació a cel obert i de les seves fases; mesures de restauració ambiental de vegetació i boscos, els demés impactes socials i econòmics al municipi i al seu entorn i –així mateix- la insuficiència de les fiances requerides per la restauració futura.

Segon: Obrir un termini de DOS MESOS per consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs així com de vista i audiència a tots els veïns i veïnes interessats i en general de les entitats que es personin com interessades, per tal de recollir al·legacions i observacions que no es van poder recollir en el seu moment, atès que l’expedient es va arxivar inicialment per INCOMPATIBILITAT URBANÍSTICA.

Tercer: Deixar en suspens l’efectivitat de l’autorització concedida en tan no es realitzi la revisió dels aspectes indicats en el punt primer i els demés que resultin del període de consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs i amb els veïns i veïnes interessats i entitats que s’hi personin.

Quart: A la vista del resultat de les anteriors actuacions, iniciar – en el seu cas- el procediment de REVISAR D’OFICI L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL concedida.

Ara cal esperar la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i demanar a les administracions implicades la seva execució.

Des de la plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (PDPAS) juntament amb aquelles altres entitats que ens recolzen seguirem treballant pel territori, el paisatge i la preservació del patrimoni.

 

REBEL·LIÓ I INDIGNACIÓ A ALTA-RIBA.

Els amics del Castell d’Alta-riba alerten del perill de dos pedreres més al municipi d’Estaràs.

AACSMA – Alta-riba (Estaràs)

05/05/2016

El passat dia 19/04/2016 vàrem alertar de la publicació al DOGC sobre la resolució TES/851/2016, de 22 de gener, per la qual s'atorgava, en execució de sentència, autorització ambiental a la empresa XAVIKER S.L., d’Almacelles, per a l'activitat extractiva a “Malacara” en el terme municipal d'Estaràs, amb una superfície de 26Ha, situada una distància de tan sols de 240 metres del nucli d’Alta-riba i a una distància de tan sols de 10 metres del pou d’aigua que subministra aigua al poble d’Alta-riba i que posa en perill el conjunt del Bassal i la Font d’Alta-riba a més a més de la fauna i flora de la contrada. (Exp. LA20080047).

Quan encara no havíem digerit la notícia coneixem a través del DOGC del dia 25/04/2016 que se li ha autoritzat a l'empresa MÁRMOLES Y GRANITOS SEGOVIA S.L., de Puigcerdà, que fins ara explota una  pedrera de 3.88 Hectàrees i a 765 metres d'Alta-riba, que podrà ampliar la pedrera amb les parcel·les 66, 67, 68, 71, 104, 113 i 133, polígon 4, al terme municipal d'Estaràs (exp. LA20110088) (6,51 Hectàrees més) i que la pedrera arribarà a  tan sols 275 del nucli d'Alta-riba, i amb un gran impacte paisatgístic.

I si amb això no n’havia prou el dia 28/04/2016 es va publicar al DOGC una nova autorització a l’empresa GRAVES ALOU S.L. d’una  pedrera al municipi de les Oluges, terme de Santa Fe, on preocupa que una de les finques estigui a 325 metres del nucli urbà d’Estaràs.

I cal recordar també que a 850 metres del nucli d’Alta-riba, l’empresa ARHOGRA S.L. disposa d’una pedrera i de l’autorització per realitzar l’extracció d’àrids, encara que actualment la planta està abandonada o inactiva.

Què està passant en el Departament de Territori i Sostenibilitat i en la Direcció General de Qualitat ambiental?

El terme d’Alta-riba i el municipi d’Estaràs no pot assumir tanta concentració de pedreres, i tan a prop dels nuclis habitats. Aquesta concentració  genera un impacte massa negatiu que porta al col·lapse del territori, i incideix negativament en la salut dels seus habitants, el turisme, el paisatge i el patrimoni.

L’Associació d’Amics del Castell Sant Miquel d’Alta-riba ha expressat i interpel·lat als diferents organismes i entitats de Lleida,  a través de cartes, amb el corresponent registre d’entrada, la preocupació per aquesta situació. Les cartes s’han dirigit a:  Consell Comarcal de la Segarra, Departament de Territori i Sostenibilitat dels serveis territorials de Lleida,  a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, a l’Agència Catalana d’Aigua de Lleida, al Delegat de Govern de Lleida, al president de la Diputació de Lleida, al director dels serveis territorials de Cultura a Lleida, i a la Secció de comerç i Turisme de Lleida.

El següent pas és fer sentir la nostra veu a les conselleries, secretaries  i direccions generals dels departaments implicats a Barcelona i al Síndic de Greuges. No podem estar callats i quiets davant aquesta pressió extractiva  i la destrossa del paisatge, la fauna, la flora i els béns protegits.

La indignació ens porta a treballar per una plataforma en defensa del paisatge de la Segarra, i per això els amics del Castell Sant Miquel d’Alta-riba han posat en marxa una web: www.noalapedrera.org per donar veu, informar, aglutinar i sumar esforços per lluitar contra l’especulació de l’activitat extractiva d’àrids i a favor del medi ambient i la conservació de l’espectacular paisatge de la Segarra i dels seus castells.

Ens agrada saber que no estem sols. La comissió de paisatge de l’Espitllera i el Grup de Treball del medi natural de la Segarra estan vetllant pel nostre paisatge, població i territori. L’ajuntament d’Estaràs i alguns partits polítics comencen a involucrar-se amb el territori i la seva preservació. Gràcies a tots ells pel seu compromís amb el territori. 

PREOCUPACIÓ A ALTA-RIBA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA GRAN PEDRERA.

 AACSMA – Alta-riba (Estaràs)

19/04/2016

PLATAFORMA CONTRA CANTERA ALTA-RIBA - ESTARAS
El dilluns dia 11/04/2016 es va publicar al DOGC la resolució TES/851/2016, de 22 de gener, per la qual s'atorgava, en execució de sentència, autorització ambiental a la empresa Xaviker, SL, d’Almacelles per a l'activitat extractiva a “Malacara” en el terme municipal d'Estaràs (Exp. LA20080047). 

Aquesta nova extracció al terme, a cel obert i de grans dimensions (26Ha), es situa en l'àmbit del torrent de Malacara (riu Sió) encara que la màxima repercussió recauria sobre el nucli d’Alta-riba atès que la carretera separa ambdós termes. La cantera es preveu d’unes dimensions que afecten les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 del polígon 5 dEstaràs (26 Ha) i a la via de comunicació LV-105. Segons la informació que disposem, l'explotació tindrà una durada de 28 anys i que l'extracció dels àrids serà de 60.000 m3/any (150.000 tones/any) els dos primers anys, augmentant a partir del tercer any fins als 130.000 m3/any. 

L’Associació d’Amics del Castell Sant Miquel d’Alta-riba (AACSMA), declarada Associació d’utilitat pública, està molt preocupada atès que l’explotació d’extracció d’àrids a la que han atorgat l’autorització ambiental posa en perill el subministrament d’aigua de boca de la població d’Alta-riba, que està a uns escassos 10 metres de la cantera. Tanmateix l’activitat pot repercutir sobre el micro-ecosistema del bassal d’Alta-riba un espai humit d’incalculable valor ecològic que aporta aigua a les aus i animals de la zona i als horts pròxims. L’aigua en aquests espais aflora del subsòl sense brollador i és un sistema molt sensible als canvis. Entenem també que afectarà significativament en el paisatge, que durant centenars d’anys ha respectat l’orografia de la zona amb una ferida extremadament gran (26 Hectàrees). Afectarà a la flora i fauna específiques de les zones de secà destruint els marges; i afectarà també a la Inter-visibilitat dels castells de la Segarra que estan declarats Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i que sense aquest paisatge no tindrien raó de ser. I evidentment afectarà al turisme de la zona, en especial dels municipis propers a l’activitat extractiva (Cases Rurals i patrimoni d’Estaràs, de Les Oluges i de Sant Ramon).
POU ABASTAMENT AIGUA ALTA-RIBA
El Municipi d’Estaràs es troba en la comarca de la Segarra i està constituït pels nuclis de població d’Alta-riba, Estaràs, Ferran, Gàver, Malacara, Rubió de Cervera, Vergós Guerrejat i La Torre Mejanell. Les activitats econòmiques, com aquesta explotació d’àrids, que generen tant impacte sobre el medi, i que es pretén posar en funcionament, resten valor i tiren per terra als grans esforços de desenvolupament rural que està fent en els darrers anys els veïns i veïnes d’Estaràs i de tota la contrada.

No es pot permetre posar en funcionament una explotació extractiva a tan sols 10 metres del pou d’aigua de boca que subministra aigua al nucli d’Alta-riba. L’activitat extractiva pot tenir greus repercussions en la salut i en l’economia dels seus veïns. La Segarra és una comarca on l’aigua és un bé molt preuat i escàs, i no ens podem arriscar a que l’activitat econòmica d’una empresa afecti el cabdal, la qualitat, la potabilitat i la contaminació del subsòl. El fet que la zona d’explotació estigui sobre el torrent de Malacara (el Sió) pot interferir negativament en els fluxos d’aigua subterranis i fins i tot posar en perill el naixement del riu Sió que es troba en el mateix municipi, en el nucli de Gàver, si malauradament es veu afectada alguna veta d’aigua.

L’explotació extractiva es troba també a molt pocs metres del Bassal i la font d’Alta-riba, uns espais protegits, amb esdeveniments remarcables per la història d’Alta-riba i Malacara, i amb un ecosistema molt fràgil al tractar-se d’una zona humida enmig del secà. L’aigua del bassal i la font BROLLA DEL TERRA. No te brollador i el sistema és molt fràgil. Petits canvis en el sòl i subsòl pot afectar aquest petit ecosistema. L’aigua que neix del Bassal aporta aigua a les aus i animals. Altrament el Bassal i la font també subministren aigua als propers horts del nucli d’Alta-riba, per la qual cosa és extremadament important pels veïns d’Alta-riba.

SORTIDA AIGUA BASSAL ALTA-RIBA
No podem valorar la magnitud l’afectació sobre la fauna salvatge i la flora. Però cal recordar la importància del timó (farigola) a la zona així com la important presència d’animals i aus. La magnitud de l’explotació pot generar alteracions considerables en la flora (timonedes) molt presents en la zona i en els marges de la zona afectada, i implica la desaparició d’alzineres i roures tal com es pot comprovar a través de la comparació d’imatges de varis anys i per contrast en parcel·les contigües a lexplotació (la 231 per exemple), on sestan aniquilant i fent desaparèixer vegetació i arbres per guanyar cultiu. 

La comarca de la Segarra és coneguda pels seus paisatges, la seva història, la seva orografia i els seus castells termenats. Els turons van afavorir les fortificacions des de l’època medieval i les seves gents han sabut conservar el paisatge i la història fins els nostres dies. L’explotació canviaria l’orografia de la zona i el paisatge que es contempla des dels castells (patrimoni nacional).


El nucli d’Estaràs té un ric paisatge i unes quantes fortaleses: Estaràs, Malacara, Alta-riba, Gàver, Mejanell, per no parlar d’altres castells dels municipis veïns tals com La Manresana, Santa Fe, o el propi convent de Sant Ramon, que la seva inter-visibilitat es veurà terriblement afectada per la greu agressió al territori. L’impacte visual de l’activitat i visible des de les fortaleses de la zona afectada, que són motor econòmic i turístic, repercutirà negativament sobre el turisme.

En els darrers anys el Turisme de la zona ha augmentat molt quantitativament i qualitativament. Prop de la cantera estan situades dos cases rurals (Cal Salvadó i Torre Mejanell) i també s’està duent endavant el projecte de recuperació del Castell d’Alta-riba, juntament amb el Castell de Vergós Guerrejat. 

INTERIOR FONT ALTA-RIBA
La dimensió i tipus d’asfalt de la carretera LV-105 no pot aguantar el trànsit de camions pesats en la zona. Amb molta dificultat passen dos cotxes a la vegada en direcció contrària, quan es creuen, i per això la carretera no té línia central de separació de carrils. Per tant l’activitat a la planta extractiva posarà en perill els conductors i en especial els veïns que més utilitzen aquesta via de comunicació. La quantitat de pols en la via degut a l’activitat extractiva pot generar sortides del vehicle de la calçada. 

L’escassa distància de 240 metres de distància entre l’explotació d’àrids i el nucli urbà d’Alta-riba, juntament amb l’extrema aridesa de la zona generarà a través dels vents predominats un augment considerable de partícules en suspensió afectant negativament en la salut respiratòria dels veïns; i no solament a Alta-riba sinó també els de Ferran, Santa Fe, Estaràs i Sant Ramon que són uns nuclis de població molt propers a la futura activitat extractiva. Cal destacar que en la zona els vents són constants i d’una elevada velocitat. Sol cal veure la proliferació de molins de vent que generen electricitat.

Malauradament tenim els antecedents d’una cantera propera. A la Carretera N-141f de Sant Ramon a les Oluges i a una distància superior, que genera un gran impacte visual des del Castell d’Alta-riba i visible des de tots els castells veïns. Aquesta pedrera està tancada, encara que alguna vegada es veu moviments i hi ha abandonada ferralla d’antiga maquinària i retroexcavadores; i la ferida en el paisatge no ha estat mitigada. No volem que la història es repeteixi. Cal preservar el paisatge i tot el que se’n deriva. 

Per tot plegat entenem que no tenim garanties suficients dels afectes adversos de l’activitat extractiva en aquest paratge, per la qual cosa demanem que no es deixi començar l’activitat a la empresa Xaviker, SL, per a l'activitat extractiva “Malacara” del terme municipal d'Estaràs i a la seva planta entenent què no hi ha hagut possibilitat de participació ciutadana, d'acord amb la normativa europea i la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; i a més a més, no s’han valorat suficientment els efectes adversos de l’explotació. Cal estudiar l’impacte de l’explotació en l’espai humit del Bassal d’Alta-riba sobre l’ecosistema i si ‘impacte en la cantera modificarà el flux d’aigua i en un extrem l’assecaria i això repercutiria sobre les aus i fauna de la zona i si repercutirà en el pou d’aigua de boca del nucli d’Alta-riba ubicat a tan sols 10 metres de l’explotació.

Des d’AACSMA ens preguntem: què en diuen els responsables de l’Agència Catalana d’Aigua, Medi ambient, Cultura i Turisme sobre tot això? Com que no ho sabem, a tots ells els farem arribar la nostra preocupació a través de varis escrits amb registre d’entrada a les respectives delegacions.

Ens agrada saber que no estem sols. La comissió de paisatge de l’Espitllera i el Grup de Treball del medi natural de la Segarra estan vetllant pel nostre paisatge, població i territori. Gràcies a tots ells per la seva dedicació.

Comments