AFECTACIONS‎ > ‎

Fauna

Diverses aus i animals salvatges viuen en la zona afectada per la pedrera de 26 Ha que l'empresa Xaviker projecta al costat d'Alta-riba. Cal realitzar un estudi curós per saber com els afectaria l'obertura d'una pedrera tant gran. 

Des del Fòrum l’Espitllera han detectat que la zona afectada pel projecte d’explotació es troba incorporada, parcialment, dins de l’Àrea d’interès faunístic i florístic amb codi específic núm. 6627, del Mapa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic. Aquest Mapa recull les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades i és coordinat per la Direcció General de Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En aquest sentit, la l’avaluació d’impacte ambiental del projecte d’explotació ha de determinar les mesures necessàries  per tal de garantir la conservació de les espècies amenaçades localitzades.

A més, des del Fòrum l’Espitllera tenen coneixement que prop de la zona afectada pel projecte d’explotació, inclosa en el quadrat CG61 del nou Atles d'Ocells Nidificants de Catalunya, coordinat per l'Institut Català d’Ornitologia, s’ha notificat una parella de calàndries (Melanocorypha calandra), una espècie protegida (nivell C) pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, iper la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aussilvestresi la  Llei 42/2007, de 13 de desembredel Patrimoni Naturali de la Biodiversitat.

Calandria pedrera Alta-riba Xaviker
Foto: Calàndria (Melanocorypha calandra)
Comments