Lakossági pályázat 2016

Családi házak energia-megtakarítást eredményező 

                    korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

Pályázat kódszáma: ZFR-CSHZ/14

                                2016. augusztus 16.-án lezárták.

A támogatás célja

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a családi házak részére energiahatékonyság  növelését,  széndioxid-kibocsátás  csökkentését  eredményező, valamint  megújuló  energiaforrások  felhasználását  megvalósító  költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz.


A pályázat forrása

A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozás formájában történik az NFM rendelet alapján. A  támogatásra  rendelkezésre  álló  tervezett  keretösszeg  5.000.000.000,-  Ft, azaz ötmilliárd forint.


Pályázók köre

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.


Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati kiírással energia-megtakarítást eredményező, épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatóak.

Támogatható beruházásnak minősülnek:

        - A fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje,

        - Az épület homlokzatának hőszigetelése,

        - Épületgépészeti rendszerek energia-megtakarítást eredményező felújítása,

        - fűtési/hűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje,

        - meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának kialakítása, korszerűsítése.

        - Az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása.


A pályázattal elnyerhető támogatás

Az elszámolható költségek 40-55%-ára igényelhető vissza nem térítendő támogatás, a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően. A megvalósítandó fejlesztések függvényében elnyerhető támogatás mértékét a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 - 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.

Kapcsolódó pályázati anyagok:

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató


Lakossági pályázat 2014

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram

Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

 2014. szeptember 22.-én lezárták.


A támogatás célja:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások – fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) - támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

A meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxid kibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzése és telepítése.

A pályázat forrása:

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra, vagy felfüggesztésre kerül. Felfüggesztés esetén amennyiben új, felszabaduló forrás áll rendelkezésre a pályázat újranyitható.

Pályázók köre:

Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).

Pályázatot benyújtani, legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendelethez (a továbbiakban: TNM rendelet) igazítva azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.

A pályázattal érintett lakást magában foglaló lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája (melyet a Pályázó a „Pályázói űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra” űrlapon tett nyilatkozatával igazol), valamint a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni (víz-, villany-, gázszámla).

Támogatható tevékenységek köre:

A pályázat keretében, minden olyan a kazáncserével összefüggő, minden olyan tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai megtakarítást eredményező, hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítvánnyal igazolható.

-      A fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel;

-      Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;

-      Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);

-      Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);

-      Használt eszközök beépítése nem támogatható.

Ugyanazon megvalósítási helyre (lakásra) csak egy pályázat részesíthető támogatásban, illetve nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével (kivéve pályázott beruházáshoz kapcsolódó szükség szerinti kéményépítést) megvalósuló beruházásokra.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint.

A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.

A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.Új Széchenyi Terv –FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS – alprogram/201

    Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012

2012. szeptember 08-án lezárták.


A támogatás célja:

A meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxidkibocsátásána csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzése és telepítése.

A pályázat jellege:

A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.

A pályázat forrása:

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 864,4 millió forint.

Pályázók köre:

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:

Azon természetes személyek, akik a pályázattal érintett lakott lakóingatlan tulajdonosai. Jelen pályázattal érintett lakóingatlan lehet: láncház, sorház, ikerház családi ház, valamint társasház maximum 4 lakásig, az építési technológiától függetlenül. Az egyes lakóegységek külön is benyújthatnak pályázatot, amennyiben önálló (lakásfűtő, hűtő, használati melegvíz-termelő) gépészeti egységgel rendelkeznek. Építési év korlát: A pályázatban az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez igazítva a 2006. december 31-ig kiadott jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező lakóépületek vehetnek részt.

Támogatható tevékenységek köre:

Mindazon munkálatok támogathatóak, amelyek fűtéskorszerűsítés keretében energiamegtakarítást eredményeznek, energetikai számítással és energetikai tanúsítvány elkészítésével alátámasztva.

Fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs gázkazán beépítéssel vagy, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor, hőszivattyú, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazán) kiépítésével, mely kiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel.

Támogathatók továbbá a járulékos munkálatok, mint kéményátépítés, az energetikai tanúsítás elkészítésének, valamint a tervezési és az engedélyeztetési és a szükséges szakhatósági költségek.

Az energetikai szakértői – tervezői – szakhatósági-díj mértéke: a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8 %-a lehet.

Támogatható továbbá a kivitelezési munkálatok munkadíja, mely a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség 30 %-ánál nem lehet több.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az elért energiamegtakarítás függvényében eltérő mértékű lehet.

A.) Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével:

40 %-os támogatási intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarítással, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 850 000 forint lehet.

B.) Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés kötelező alkalmazásával, amely kiegészülhet kondenzációs gázkazán telepítéssel:

40 %-os a támogatási intenzitás: legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezéssel, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

A pályázat benyújtása kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton történhet.

Benyújtás időpontja, határideje:

Pályázatot 2012. augusztus 27-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani.

A napkollektoros rendszerek kiépítését támogató ZBR pályázat 

 2012. május 15-én lezárták.


Kivitelezők, kerekedők és magánszemélyek részére vállalom a pályázati dokumentáció műszaki összeállítását.


Támogatható tevékenységek köre:
  • Napkollektoros rendszerek használati-melegvíz előállítására,
  • Napkollektoros rendszerek használati melegvíz előállítására és fűtésrásegítésre (kombinált),
  • Esetleg egyéb hőigények kielégítésesre is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek beszerzése és telepítése.

A pályázati-támogatással kapcsolatosan:
  • A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként) igényelhető.
  • A pályázati forrás a teljes beruházási érték 50 százalékát fedezheti, de lakásonként 800 000,- forint támogatás nyerhető el
  • A munkadíj nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 30 százalékánál.                                                                             
  • A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,97 milliárd Ft.

Pályázók köre:
  • Lakóingatlanok, építési technológiától függetlenül
  • Természetes személyek,
  • Társasházak max.12 lakás/albetét.                                                                                                                                                                       A pályázaton kizárólag teljes épület vehet részt.