SGQ - ISO 9001

La Norma ISO 9001 ha estat elaborada pel Comitè Tècnic ISO/TC176 de ISO (Organización Internacional para la Estandarización) i especifica els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat que poden fer-se servir per a la seva aplicació interna per les organitzacions, per la certificació o amb finalitats contractuals.

La norma ISO 9001 te l’origen en la norma BS 5750, publicada al 1979 per l’entitat de normalització britànica, la (British Standards Institution -  BSI).

La versió actual (la quarta) data del 2015. Les versions de la ISO 9001 fins ara han estat:

·         Quarta versió: l’actual ISO 9001:2008 (15/11/2008)
·         Tercera versió: ISO 9001:2000 (15/12/2000) 
·         Segona versió: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/07/1994)
·         Primera versió: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 (15/03/1987)
 
 

Família de normes ISO 9000

·         ISO 9001 : Conté l'especificació del model de gestió. O sigui, "els requisits" de la norma ISO 9001:2008 que han de complir els sistemes de la qualitat a efectes de confiança interna, contractuals o de certificació. La darrera versió és del 2008.

·         ISO 9000: Són els fonaments i el vocabulari emprat en la norma ISO 9001. Actualment en versió 2015.

·         ISO 9004 : És una directriu per a la millora del desenvolupament del sistema de gestió de la qualitat

·         ISO 19011: Especifica els requisits per a la realització de les auditories d'un sistema de gestió ISO 9001, per al sistema de gestió de salut i seguretat ocupacional especificat en OHSAS 18001 i també per al sistema de gestió mediambiental especificat en ISO 14001.

De tot aquest conjunt de normes, és la ISO 9001 la que conté el model de gestió i és la única certificable.

Procés d'implantació

            Tal com s’explica en el capítol 0.2. aquesta norma es basa en el cicle de la millora contínua o cicle de Deming (Planificar, Fer, Verificar, Actuar).

La norma IS0 9001 pot ésser certificada davant tercers per una empresa certificadora acreditada per ISO (o el seu representant a cada país; a Espanya l’organisme d’acreditació és ENAC).

El procés d’implantació de la ISO 9001:08 sol tenir les següents fases:

1.    INFORMACIÓ

Cal tenir molt què vol dir treballar sota la ISO 9001, quins son els seus requisits, què implica a la direcció i al personal, etc.

2.     PLANIFICACIÓ

Cada projecte ha de començar amb un bon planning (seguint el que ens marca el cicle de Deming). Cal fer una bona anàlisi de la situació per veure quant lluny o quan a prop estem dels requisits de la ISO 9001. Pot ser adequat fer-se un check list amb els requisits i els seus apartats i anar veient quins punts forts tenim i quins punts febles en front la ISO 9001

3.    DESENVOLUPAMENT

El pas següent és el disseny i documentació dels processos de conformitat amb la ISO. Cal documentar un Manual de Gestió de la Qualitat i els procediments que ha de seguir l’organització. Cada procediment descriu un procés que compleix amb els requisits de ISO o amb els requeriments de la pròpia organització. Aquesta documentació constitueix el know how de l’organització, especialment el que podríem denominar manual de procediments. És explicar qui fa què, quan i com de cada procés determinat en el mapa de processos. 

4.    FORMACIÓ

Totes les persones de l’organització han d’estar capacitats per treballar segons el Manual de Qualitat i els procediments definits d’acord a la norma ISO 9001. Cal, per tant, dissenyar un pla de formació adequat per a cada persona o grups de persones i fer-los competents en aquetes capacitats.  

5.    AUDITORIES INTERNES

Una de les darreres fases de la implantació és l’auditoria interna per veure si el sistema s’ajusta als requisits de la ISO 9001.

6.    REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ

La darrera fase abans de l’auditoria de certificació (si així ho desitja l’organització) és la Revisió del sistema per la direcció. Aquesta revisió per la direcció pretén prendre decisions i accions relacionades amb:

a)      la millora de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i els seus processos,

b)      la millora del producte o servei en relació amb els requisits del client

c)      les necessitats de recursos.

 

La informació d’entrada per a fer aquesta revisió ha de ser, com a mínim,

a)      els resultats d'auditories,

b)      la retroalimentació del client,

c)      el desenvolupament dels processos i la conformitat del producte,

d)      l'estat de les accions correctives i preventives,

e)      les accions de seguiment de revisions per la direcció prèvies,

f)       els canvis que podrien afectar el sistema de gestió de la qualitat,

g)      les recomanacions per a la millora.

 

Les avantatges que pot suposar treballar amb un sistema de gestió certificat per la ISO 9001 poden ser:

 

·         Certificar-se per la Norma Internacional ISO 9001 afavoreix a l’empresa l’accés a tots els mercats del món (inclosos els propis) en els que els clients cada vegada són més exigents i la competència és elevada. Per moltes organitzacions és un requisit indispensable estar certificat per la ISO 9001. I no cal anar al mercat internacional per demostrar aquesta afirmació. L’any 2000 el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va emetre una resolució en la que instava als centres de formació ocupacional homologats de Catalunya a certificar-se per la ISO 9001 com a requisit indispensable per a seguir mantenint l’homologació o be per obtenir una nova homologació d’un centre de nova creació.

 

·         No és d’obligat compliment certificar-se, però existeixen sectors en els que s’exigeix a les empreses per treballar amb elles.

 

·         A més del reconeixement del mercat, l’organització pot beneficiar-se de les millores que introdueixi per implantar el sistema de qualitat i les modificacions que aquest sistema anirà introduint. No obstant, fem notar que la certificació de la ISO 9001 és només un pas vers la Gestió de la Qualitat Total ja que aquestes normes són els mínims requerits en aquest aspecte.

 

·         A l’hora de plantejar-se la necessitat de la certificació, la direcció de l’organització s’ha de conscienciar clarament del que farà. Si només desitja estar certificat no aprofitarà totes les avantatges del sistema de gestió de la qualitat que implanti, és més, pot ser que perjudiqui el seu treball al tenir que seguir les imposicions que les normes estableixen (registres, control de la documentació,...). Per altra banda, si es decideix aplicar un sistema de gestió de la qualitat eficaç i eficient per aprofitar les seves millores i augmentar la competitivitat, certificar-se de la Norma ISO 9001:00 és el pas ideal.

 

·         D’altres avantatges que té la certificació són:

o   El certificat es fa servir com a un element més de màrqueting.

o   Queden definides i assignades totes les responsabilitats i autoritats. D’aquesta manera, tot el personal té la responsabilitat i autoritat d’influir en la qualitat des del seu propi treball.

o   Tot el personal sap quin és el seu treball i com l’ha de fer.

o   Els problemes que poden haver-hi en les accions quotidianes (com per exemple en els terminis de lliurament de documentació interna com les programacions o plans docents es redueixen dràsticament “Tot es fa bé des del principi” i si no és ben be així, s’introdueixen accions correctives per solucionar la causa que origina la no conformitat amb les especificacions.

o   Es fixen objectius mesurables i es planifica el seu assoliment.

Ċ
Albert Gelpí,
26 d’ag. 2011, 1:28
Ċ
Albert Gelpí,
26 d’ag. 2011, 1:29
Ċ
Albert Gelpí,
6 de set. 2011, 4:13