ФМИ, СУ, 26 - 30 септември 2015


Целта на студентската конференция е да създаде условия, в които студенти от последните години на бакалавърското обучение, магистри и докторанти, от и извън ФМИ, да се запознаят и обменят опит и знания под формата на лекции и семинари. Идеалната и дългосрочна цел на конференцията е да положи началото на едно ежегодно събитие, което да стане част от академичната среда във Факултета по Математика и Информатика на Софийския Университет.

Конференцията ще продължи пет дни. В рамките на първите четири дни ще бъдат четени лекции в различни области на Математиката. Съдържанието на лекциите ще е съобразено с подготовката на студент от втори и по-горен курс на бакалавърското обучение и ще цели да предаде интересна тема от съответната област. През последния ден ще бъдат изнесени доклади допълващи лекциите и засягащи съвременни проблеми в Математиката. Студентите участници ще имат възможност да изнесат кратки доклади по теми избрани от тях. 

Събитието ще предхожда предстоящата първа национална Докторантска конференция по Математика и Информатика и ще се стреми да предложи подходяща основа за студентите, желаещи да участват в нея.

Научни направления
  • Алгебрична топология
  • Дискретна математика
  • Диференциални уравнения
  • Математически анализ
  • Математическо оптимиране
  • Теория на вероятностите и статистика
  • Теория на числата
  • Числени методи