ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ชาวพุทธทั้งบรรพชิต และฆราวาส
รวมตัวกัน ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้ คสช. อนุญาตให้เปิดสถานีวิทยุธรรมะได้ปกติเหมือนเดิม
ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ชาวพุทธทั้งบรรพชิต และฆราวาส
รวมตัวกัน ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้ คสช. อนุญาตให้เปิดสถานีวิทยุธรรมะได้ปกติเหมือนเดิม