จดหมายจาก พระอธิการสนอง กตปุญโญ ถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ถึงท่านนายกรัฐมนตรี (สมัยที่เป็น กทช.)
อาตมภาพ พระอธิการสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนจดหมายเพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากท่านนายกรัฐมนตรีทางด้านพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ที่ทางภาครัฐได้ตั้งธงว่าจะต้องออกกฎหมายโดยใช้ชื่อวิทยุชุมชน
นับว่าเป็นการตัดรอนต่อการเผยแผ่ธรรมะทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
ฉะนั้น อาตมาจึงเจริญพร เพื่อท่านนายกทราบว่าบทบัญญัติกฎหมายวิทยุชุมชนนั้น
ไม่เปิดโอกาสให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะเพื่อออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศไทยได้ เพราะกฎหมายมีบทบังคับมาตราที่จะต้องทำตาม โดยมี
ข้อจำกัดในการกระจายเสียงส่งคลื่นไปในต่างจังหวัด อาตมาพิจารณากฎหมายที่จะออกมาควบคุมวิทยุชุมชนแล้ว รู้สึกมีผลกระทบต่อศาสนาโดยจงใจ
และหลีกเร้นไม่ได้ อาตมาจึงเห็นว่ากฎหมายวิทยุชุมชนควรมีไว้สำหรับบังคับใช้กับคลื่นวิทยุ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง พูดจาพาดพิงให้
รัฐบาลเกิดความเสียหายหรือทำลายชาติหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจึงควรจะเป็นวิทยุชุมชนเพื่อง่ายต่อการควบคุมของภาครัฐ 
 
วิทยุสังฆทานธรรมนั้นเป็น
คลื่นที่จรรโลงพระพุทธศาสนา ออกอากาศตลอด๒๔ ชั่วโมง เป็นคลื่นสีขาวที่เป็นที่พึ่งทางใจของมวลชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ซึ่งทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมของคนไทย ตามหลักของชาวพุทธที่พัฒนาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นที่ต้องการของมวลชนที่รักความ
สงบและแสวงหาความสงบทางด้านจิตใจ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามกาลอันเหมาะสมของแต่ละบุคคล
 
ปัจจุบันคลื่นวิทยุสังฆทานธรรมมีผู้ฟังเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ จากจดหมายการติดต่อและการเข้าร่วมกิจกรรมของทางวัดจะเห็นได้จากการที่คนไทย
ทั่วโลกได้เข้ามาชมอินเตอร์เน็ตของทางวัดเป็นล้านๆ คน เป็นการเผยแผ่ศาสนาที่ใช้ระยะเวลาสั้น และลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก ทำให้การใช้คลื่นวิทยุ
ในการกระจายเสียงจึงต้องใช้คลื่นความถี่ที่มีกำลังแรงกว่าของชุมชนที่มีการส่งกระจายเสียงโดยทั่วไป ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับวิทยุชุมชนไม่ตรงตาม
วัตถุของประชาชน ผู้ที่ได้พึ่งพิงพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอันกว้างไกล ฉะนั้น จึงขอเจริญพรว่ากฎของวิทยุชุมชนไม่เหมาะ
ที่จะเป็นวิทยุที่จะรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ต้องกระทำงานใหญ่ วิทยุชุมชนเป็นการทำที่มีวงจำกัด กระจายเสียงแคบมาก จึงไม่เหมาะกับการ
เผยแผ่วิทยุไปสู่แดนไกล กฎหมายนี้จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานด้านศาสนา วิทยุชุมชนเป็นกฎหมายพายเรือในอ่างเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลไม่ได้

เจริญพร อาตมาภาพจึงได้ประชุมคณะกรรมการร่วมกับทางหลวงตามหาบัว พระธรรมวิสุทธิมงคล ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขกฎหมายวิทยุชุมชน
เจริญพร อาตมภาพ มีความเห็นว่าควรจัดวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นวิทยุภาคพิเศษ โดยควรมีการตราพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ซึ่งมีสาระสำคัญประการหนึ่งที่รวมถึงการส่งเสริมให้วัด สมาคม และมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา สามารถทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุ โทรทัศน์
และสื่อโทรคมนาคมอื่น เป็นการเฉพาะไว้ด้วย ดังเช่นในขณะนี้อาตมาต้องทำวิทยุทั้งสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้ธรรมะของ
พุทธเจ้ากว้างไกลไร้พรมแดน การจัดทำอินเตอร์เน็ตและวิทยุของสังฆทานธรรม ต้องพัฒนาเป็นคลื่นขาวของชาวโลก ชาวต่างประเทศก็มีทุกข์มาก คลื่น
ของสังฆทานธรรมจึงเป็นคลื่นขาวของชาวพุทธ มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะทำเครือข่ายให้เชื่อมกันได้ทั่วประเทศ และยังมีโครงการต่อเนื่องที่ทำเครือข่าย
ไปอีกหลายประเทศ โดยขยายให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นสากล คือภาษาอังกฤษ เนปาล ฮินดี้ จีน และภาษาอื่นๆ อีก

เจริญพร อาตมาเห็นว่าควรเผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวต่างประเทศซึ่งทำให้โลกเป็นสุขสงบร่มเย็นได้ เจริญพร การสื่อสารของโลกไร้พรมแดนแล้วไม่ควรจะ
ปิดกั้นการเผยแผ่เรื่องของศาสนา เพราะศาสนาพุทธนั้นคนทั่วโลกได้รู้จักพระพุทธเจ้ามากมาย เพราะฉะนั้นควรจะยกย่องวิทยุประเทศไทยให้เป็นวิทยุ
ธรรมะอินเตอร์ ซึ่งจะกลายเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีอินเตอร์ที่จะนำความร่มเย็นมาสู่ชาวพุทธ ซึ่งมีคนรู้จักกันไปทั่วโลก ซึ่งไม่มีใครได้คิดทำมาก่อน
นอกจากพระเจ้าอโศกมหาราช

เจริญพร อาตมาเห็นว่าวิทยุไทยยังไม่กว้างไกล ซึ่งต่างจากวิทยุของอเมริกาและอังกฤษ เขามีบริษัทจดทะเบียนทำวิทยุในอเมริกาจดทะเบียนเป็นซีเอ็นเอ็น
และในอังกฤษจดทะเบียนเป็นบีบีซี ทั้งข่าวดีข่าวร้ายก็รับรู้กันทั่วโลก ทำให้คนทั้งโลกรู้จักวอยซ์ออฟอเมริกาและอังกฤษได้ดีกว่าประเทศอื่น นี่คือการแสดง
ออกซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้นำ ไม่กลัวอำนาจของใครครอบงำทางการเมืองและกฎหมายสากลได้

ฉะนั้น อาตมภาพเห็นท่านนายกเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่สายตากว้างไกล อาตมภาพมีความตั้งใจมานานกว่า ๓๐ ปีแล้วว่า ถ้ามีรัฐบาลที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลก็คงจะมองเห็นประโยชน์ของสื่อธรรมะที่จะสร้างเสาครอบคลุมโลกที่จะได้รับฟังธรรมะซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นสัจจธรรมดับทุกข์ดับ
ร้อนใจชาวโลก อาจจะดีกว่าฟังเพลงและรับฟังข่าวทั่วๆ ไป ธรรมะจะเป็นเครื่องผูกความเข้าใจ และความรักความสามัคคีให้กับชาวโลกซึ่งรับฟังธรรมะ
เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เจริญพร อาตมภาพมองเห็นว่าวิทยุเราไม่ควรจะให้คำจำกัดความคำนิยามของคำว่าเพื่อชุมชนเท่านั้น ซึ่งมันจะแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำโลกที่ไม่กว้างไกลเลย
เจริญพร อาตมภาพมองเห็นว่าวิทยุของวัดสังฆทานนั้นได้ก้าวไปไกลแล้ว เกินกว่าที่จะมาเป็นวิทยุชุมชนซึ่งเครื่องส่งความแรงอยู่เพียง ๓๐ วัตต์ เสาสูงเพียง ๓๐ เมตร
เจริญพร วิทยุสังฆทานธรรมเป็นวิทยุที่มีคนฟังหลายประเทศ ได้แก่ประเทศลาวก็เห็นฟังกันได้ตั้งแต่เมืองหลวงเวียงจันทน์ เพราะมีเสาวิทยุตั้งที่หนองคาย
มีผู้ฟังกันมาก ที่นครพนมก็มี เมืองคอมมู่นก็รับฟังได้ ที่จำปาศักดิ์ก็มีผู้รับฟังกันได้เพราะถ่ายทอดจากอำเภอสว่างวีรวงศ์ ทำให้ประเทศลาวมีการรับฟังกัน
มากขึ้น ทุกวันนี้ที่ทางประเทศมาเลเซียรับฟังได้ที่รัฐกลันตันซึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่ฟังกันมากจากการตั้งเสาอากาศที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี
เจริญพร อาตมามีจุดประสงค์ที่จะทำวิทยุภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแผ่แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ในอนาคตจะมีผู้ฟังทั้งในและต่างประเทศขึ้นมากมาย ฉะนั้น
อาตมาจึงคิดการณ์ไกลว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำในเรื่องการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัย ในเมื่อมีนายกผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลก็จะทำให้โลก
ใบนี้ได้รุ้จักประเทศไทยและเข้าใจในศาสนาพุทธอย่างกว้างขวาง ได้อาศัยบารมีท่านนายกเป็นผู้อุปถัมภ์ยกย่องพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อเป็นเครื่องมือ
เชื่อมโยงโลกใบนี้ให้เกิดสันติภาพได้ในไม่ช้าเลย

เจริญพร อาตมภาพมีความเห็นว่าวิทยุสังฆทานธรรมควรจะเป็นวิทยุของปวงชนชาวอาเซียน ซึ่งเหมาะที่จะใช้คำว่าวิทยุเสียงธรรมอาเซียน (Asian Intenational
 Voice of Dhamma) อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรี จะพิจาณาและช่วยเกื้อหนุนพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกรณียกิจที่สำคัญของรัฐบาลในการ
จรรโลงความสงบสุขของมวลชนและชาวโลกอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของท่านและคนไทยทุกคน
อาตมาขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของท่านนายกรัฐมนตรี ในการขวนขวายทำความดีงาม ในด้านความเพียร ในการปฏิบัติที่ชอบ ขออำนาจแห่งคุณ
พระศรีรัตนตรัยปกปักคุ้มครองท่านนายกและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญ และให้ท่านได้ประสบผลสำเร็จทุกประการในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป

ขอเจริญพร พระอธิการสนอง กตปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน
(ภาพถ่ายเอกสารประกอบ ลายเซ็นหลวงพ่อสนอง )
จดหมายลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
 
 
อยู่ในระหว่าง อัป ข้อมูล.... 
ขอคืนสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ที่ ศาลปกครอง 5 เมษายน 2556

ข่าวว่าไปเป็นสักขี กัน 1,100 กว่าคน รถบัส 10 กว่าคัน ไปกันหลายสาย นี่แค่เฉพาะของวัดสังฆทาน นะวันนี้ ถ้าถึงวันที่เราผิดหวัง พวกเราสัญญาไว้ล่วงหน้านะ " ไม่สำเร็จ รักษาคลื่นของเราไม่ได้เราไม่กลับ เป็นเดือนเป็นปี ก็ไม่กลับ ขืนกลับ อนุชนรุ่นหลัง จะเป็นอย่างไร นึกภาพดูก็แล้วกัน พวกท่านผู้มีบุญวาสนาบารมีทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัข สอนแมวสอนสุนัข ยัง
ง่ายกว่า....... เลย.. แล้วถ้าหากพวกเราและพวกท่านขาดวิทยุสังฆทานธรรม ลูกหลานพวกเรา และลูกหลานพวกท่าน..จะเป็นอย่างไร?...." 
พวกเราไม่ใช่ ม็อบ พวกเราไม่ใช่พวกนักเดินขบวนต่อต้านรัฐ เราจะไม่ไปด่าว่ารัฐบาล (....บางที ถ้ามีเหตุผลพอ ก็จะเล่นเหมือนกัน )... พวกเราจะบอกว่า พวกเราและพวกพ่อแม่ญาติพี่น้อง ลูกหลาน เหลน ของท่านเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกัน แต่พวกท่าน กินเงินเดือนของประชาชน ข่าวว่า พวกท่านกินเงินเดือนเป็นแสน นะ เอาละ โปรดติดตามไปเรื่อยๆ....