คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz
 

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ...เปรียบเสมือนลมหายใจแห่งธรรมโอสถ
หากวันใดเสียงธรรมต้องดับไป ก็เหมือนดวงอาทิตย์อับแสงลงชั่วนิรันดร์

♥ ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลาย โปรดสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อรวมพลังประชาชน โดยการเขียนความคิดเห็นที่ลิงค์ http://www.facebook.com/pages/วิทยุสังฆทานธรรม/586905781322691?ref=hl เพื่อให้ กสทช. พิจารณาคำร้องขอเปิดคลื่นสถานีวิทยุสังฆทานธรรมได้ต่อไป

หากท่านพิจารณาเห็นคุณค่าของการมี "คลื่นวิทยุสังฆทานธรรม" ดำเนินงานภายใต้ความดูแลของ มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี โดยเป็นมูลนิธิซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย บริจาคทรัพย์จัดตั้งเป็นกองทุน รายการธรรมะเพื่อออกอากาศ ส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ฟังรายการวิทยุทั่วทุกภูมิภาคของไทย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยทางมูลนิธิฯ ไม่เคยได้รับค่าโฆษณา ค่าอุปกรณ์การจัดตั้งสถานีวิทยุและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาจากหน่วยงานใดๆ

การเผยแพร่เสียงธรรมนี้ จัดขึ้นด้วยความเมตตาและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สนอง กตปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน เพื่อเผยแผ่เสียงธรรมตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการตอบปัญหาธรรมะ เสียงธรรมเทศนาของพระสุปฏิปันโน การสวดมนต์ ทำสมาธิ การสอนหลักวิปัสสนากรรมฐาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธรรมะเป็นคติเตือนใจ ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และมีความสุข เมื่อครอบครัวเรามีความสุข สังคมไทยก็จะมีแต่ความร่มเย็นในธรรม โดยเปิดดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน.... ส่งคลื่นเสียงธรรมะ มีศูนย์กลางการออกอากาศอยู่ที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี กระจายเสียงไปยังสถานีย่อยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ในเขตภาคกลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทย

สถานีวิทยุนี้จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทรัพย์ของท่านผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มอบไว้เป็น

สมบัติของแผ่นดินไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอปรด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้ จากหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ พระสงฆ์ผู้อุทิศเลือดเนื้อ ชีวิตจิตวิญญาณ ตลอดระยะเวลากว่า ๔๘ พรรษาในสมณะเพศจนท่านละสังขารไปเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อน้อมบูชาคุณพระศรีัรัตนตรัย บูชาคุณบิดามารดาบูรพาจารย์ และเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านานเพื่อลูกหลานของชาวไทย

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ได้โปรดสละเวลาโดยการแสดงความความคิดเห็นเฉพาะที่ ***กล่องบันทึกข้อมูลของ Facebook ของสถานีวิทยุสังฆทานธรรม***
ซึ่งเหล่าศิษยานุศิษย์ผู้ประสงค์ร่วมสืบสานปณิธานของหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ ได้สร้างเพจไว้ตามลิงค์นี้นะคะ สะดวกในการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่

******************************************
https://www.facebook.com/pages/วิทยุสังฆทานธรรม/586905781322691?fref=ts

ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาจิตจากทุกๆ ท่าน ที่สละเวลาอันมีค่า ร่วมแสดงความคิดเห็นในกล่องรับความคิดเห็นของ "สถานีวิทยุสังฆทานธรรม"

ท้ายนี้ ดิฉันขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวตลอดจนบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งประสบแต่ความสุขความเจริญ ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ

จากใจ อารมณ์ดี ริณดา
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖