ศุ้เพื่อประโยชน์ทางวิญญาณ

 
 
คำสั่งของใคร? - ใครสั่งมา?