Leveringsvoorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN Floryx (c)2005 

Deze Algemene Voorwaarden, bestaande uit vier pagina’s, van Floryx zijn tot stand gekomen in maart 2005 en treden in werking per 1 mei 2005.
Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met Floryx worden gewijzigd en/of aangevuld.

I Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Floryx.

Artikel 2 Definities

In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht kan verlenen tot het verrichten van werkzaamheden
Consument opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
Opdrachtnemer, Floryx, die bedrijfsmatig werkzaamheden verricht

Het werk het totaal van de tussen de opdrachtgever en Floryx overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Floryx geleverde materialen

Meer- en minderwerk door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

II Afspraken

Artikel 3

3.1 Floryx draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
     a. een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk indien bekend
     b. de prijs van het werk of het uurloon
     c. de betalingswijze.

3.3 De opdrachtgever en Floryx kunnen afspraken maken op basis van vier prijsvormingmethoden:

     a. vaste prijs van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze uitvoeringsvoorwaarden
     b. regie opdrachtgever en klussenbedrijf komen overeen dat de gemaakte kosten van Floryx worden vergoed;
        tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en ook de andere kosten bij iedere afrekening maakt Floryx eenopstelling van de bestede uren en alle overige kosten,
        waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben
     c. richtprijs een richtprijs kan alleen worden afgegeven in combinatie met een uurprijs (regie);
        deze richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten
    d. combinatie van bovenstaande methoden (bijv. deels vaste prijs, deels regie)

3.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.5 Floryx draagt er zorg voor dat deze uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van een overeenkomst.


III Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 Verplichtingen van Floryx

4.1 Floryx staat ervoor in, dat de werkzaamheden in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en de eisen van goed en deugdelijk werk zullen worden uitgevoerd.

4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Floryx, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

4.3 Floryx neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4.4 Floryx zal naar beste weten de opdrachtgever wijzen op:
     a. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
     b. Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
     c. Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
     d. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdensde
        uitvoering van het werk aan Floryx openbaren  en Floryx terzake deskundig moet worden geacht.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

5.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Floryx zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

5.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

5.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
     a. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
     b. Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
     c. Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
     d. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, één en ander onverlet de adviezen van Floryx op grond van artikel 4 lid 4.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Floryx ervoor zorg draagt dat dat in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtformulier.


Artikel 7 Onvoorziene complicaties

7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Floryx indien hiervan op de hoogte zo spoedig mogelijk melding aan de opdrachtgever.

7.2 Indien Floryx de opdrachtgever niet kan bereiken, dient Floryx het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
Bij onderbreking van de werkzaamheden ontstaat er geen vrijwaring aangaande de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.

7.3 Eventuele extra kosten, die Floryx moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meerwerk opdragen.


Artikel 8 Oplevering

8.1 Na voltooiing van het werk nodigt Floryx de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk.IV Betaling

Artikel 9 Vooruitbetaling

Indien tussen de opdrachtgever en Floryx is overeengekomen, dat vóór aanvang van de werkzaamheden al gedeeltelijke betaling zal plaatsvinden, dient Floryx een betalingsbevestiging te verstrekken.


Artikel 10 Betaling in termijnen

10.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.

Artikel 11 Eindafrekening

11.1 Floryx zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.

11.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario e.d.).

11.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

11.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever al betaalde bedragen en van het resterende saldo.

11.5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 12 Niet nakomen betalingsverplichting

12.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.
Niettemin zendt Floryx na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) één betalingsherinnering.
Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

12.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan Floryx rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 BW.

12.3 Floryx is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. 
Comments