4. marts 2014 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi tirsdag den 4. marts 2014

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne, samt til Jan Kock og Alex Jensen fra FHI..

  1. Steen Guldbæk Wæde blev valgt til dirigent. Steen konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, og at den havde været annonceret i Lokalavisen den 11.02.2014.
  2. Vibeke Strube blev valgt til sekretær. Katrine Larsen og Ralph Dänhardt blev valgt til stemmetællere.
  3. Stemmetællerne talte op, og der var 54 stemmeberettigede medlemmer til stede.
  4. Anni Bech aflagde beretning for året, der er gået fantastisk godt med mange aktiviteter og det højeste medlemstal nogensinde, og den blev godkendt.
  5. Kassereren, Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som viste, at året var endt med et overskud. Regnskabet blev godkendt.
  6. Derefter gennemgik Kirsten budgettet for det kommende år. Det viser et underskud, da der er budgetteret med et lavere medlemstal i det kommende år, samt at der vil blive brugt en del penge på trænerkurser. Budgettet blev godkendt.
  7. Der var ingen indkomne forslag.
  8. Valg

Valg af formand

Anni Bech ville gerne modtage genvalg, og Anni blev enstemmigt valgt.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Benny Bay var på valg, og ønskede ikke genvalg.

Jørn Aarenstrup var også på valg og ønskede ikke genvalg.

Gert Dahl Rasmussen var på valg og modtog genvalg.

Mikael May Yde ville gerne modtage valg.

Frank Kristiansen ville gerne modtage valg.

De 3 blev enstemmigt valgt.

Valg af 3 suppleanter:

Bente Petersen og Steen Guldbæk Wæde, som i forvejen var suppleanter, ville begge gerne modtage genvalg. Helle Hansen ville gerne modtage valg.

Dermed blev de alle 3 valgt til suppleanter.

  1. Anni informerede om, at klubben skal udpege 6 delegerede til FHI’s delegeretmøde den 27. marts 2014.
  2. Anni fortalte om klubbens kommende aktiviteter, og om Bjergløbet, hvor vi har brug for, at mange af medlemmerne melder sig som hjælpere.

Anni takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, Jørn og Benny, for deres store indsats.

Efter generalforsamlingen sluttede vi af med smørrebrød samt øl og vand.