3. marts 2015 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi tirsdag den 3. marts 2015

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne, samt til Jan Kock fra

FHI..

1. Valg af dirigent:

Stefan Andersen blev valgt til dirigent. Stefan konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til

generalforsamlingen, ved annoncering i Lokalavisen Taastrup den 10. februar 2015.

2. Valg af sekretær og stemmetællere:

Vibeke Strube blev valgt til sekretær. Mikael May Yde og Hanne Hansen blev valgt til

stemmetællere.

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede:

Stemmetællerne talte op, og der var 51 stemmeberettigede medlemmer til stede.

4. Beretning til godkendelse:

Vores formand, Anni Bech, aflagde beretning for året. Det er gået utrolig godt, og ved årets udgang

var vi 183 medlemmer. 10 der er over 70 år, og 27 under 25, og så hel masse der imellem. Vi har

gode og dygtige trænere, og de har også været på kurser i løbet af året. Læs mere om det hele i

formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

5. Regnskab til godkendelse:

Vores kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som viste, at året var endt med et

underskud, der var mindre end det budgetterede underskud. Regnskabet blev godkendt.

6. Budget for det kommende år:

Derefter gennemgik Kirsten budgettet for det kommende år. Det viser et underskud, da vi også i år

kommer til at bruge en del penge på trænerkurser, samt at vi får en del udgifter i forbindelse med

klubbens 25 års jubilæumsfest. Budgettet blev godkendt.

7. Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg:

Valg af kasserer:

Kirsten Terp Petersen ville gerne modtage genvalg, og Kirsten blev enstemmigt valgt.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Gert Dahl Rasmussen modtog genvalg.

Jesper Søndergaard Jensen modtog genvalg.

Kirsten Nielsen modtog genvalg.

Alle 3 blev enstemmigt valgt.

Valg af suppleanter:

Bente Petersen og Steen Guldbæk Wæde, som i forvejen var suppleanter, var begge villige til at

modtage genvalg. De blev begge valgt.

9. Eventuelt:

Anni fortalte om klubbens kommende aktiviteter. Blandt andet om Bjergløbet, hvor vi har brug for,

at mange af medlemmerne melder sig som hjælpere. Samt at klubben har indgået samarbejde med

DGI og DAF om begyndertræning. Og at vi i 2016 igen vil være med til at arrangere et crossløb i

Hedeland.

Da Jørn Aarenstrup Rasmussen er gået på pension, har han for travlt til at være træner. Anni takkede

for hans store indsats som træner igennem flere år.

Efter generalforsamlingen sluttede vi af med smørrebrød, øl, vand og hygge.