27. februar 2018 referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi, tirsdag den 27. februar 2018

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne.

1. Valg af dirigent

Sven Jensen blev valgt til dirigent. Sven konstaterede, at der var indkaldt lovligt og rettidigt til generalforsamlingen.

2. Valg af sekretær og 2 stemmetællere

Jette Jacobsen blev valgt til sekretær.

Vibeke Strube og Torben Henriksen blev valgt til stemmetællere.

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede

Stemmetællerne talte op, og der var 69 stemmeberettigede medlemmer til stede.

4. Beretning til godkendelse

Formanden Anni Bech aflagde beretning for året (2017) med billeder og statistikker af årets begivenheder.

Ved årets udgang var vi 201 medlemmer. Dette er en fremgang på 13 løbere i forhold til sidste år.

Lidt statistik viser, at vi er flere kvinder end mænd, der løber i Fløng Kondi, 27,7 % bor ikke i Hedehusene/Fløng området, og de fleste medlemmer er mellem 40 og 59 år.

Vi har en stabil og god trænergruppe, som jævnligt deltager i kurser. Vi har i 2017 fået et hold 1 og 6, og 3 nye trænere (Camilla, Palle og Michael).

Foruden hold 1-6 (løbegrupper) har vi også vandrehold og powerwalkere. Hver tirsdag har vi coretræning, og i april 2018 starter et nyløberhold op.

Vi afholder jævnligt klubaftener og sociale arrangementer morgenmadsløb, klubmesterskab, juleløb, nytårsløb mv. og deltager i masser af fælles løb som f.eks. CPH Halvmarathon, Berlin Halvmarathon og DGI Crossløb

Læs mere om det hele i formandens beretning

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

5. Regnskab 2017 til godkendelse

Kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som er tilsendt alle, og som viste, at året var endt med et overskud på ca. 24.000 kr.

Klubben har tjent penge på bl.a. Hedelandsløb, Hedelandsdysten, Hedelands Naturtrail og kursustilskud fra kommunen.

Der har været anvendt ca. 40.000 kr. på medlemsarrangementer.

Regnskabet blev godkendt.

6. Budget for 2018

Derefter gennemgik Kirsten budgettet for 2018. Det viste et underskud på 19.200 kr.

Der er afsat midler til udvikling af trænergruppen og bestyrelsen, indretning af klubhus og medlemsarrangementer. Der er afsat 89.000 kr. til dette.

Hedelands Naturtrail forventes at kunne løbe rundt med et lille overskud på 5.000 kr. og Hedelandsløb med overskud på 9.000 kr.

Vi modtager desuden medlemstilskud og kursustilskud fra kommunen.

Budgettet blev godkendt.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg

Formand

Anni Bech var på genvalg og blev genvalgt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Michael May Yde – ønskede ikke genvalg.

Frank Kristiansen – ønskede ikke genvalg

Lars Jespersen og Michael Emanuel ønskede begge at stille op som bestyrelsesmedlemmer og modtog valg.

Valg af suppleanter

Bente Petersen – ønskede ikke genvalg.

Steen Guldbæk Væde – var på genvalg og blev genvalgt.

Mette Emanuel ønskede at stille op som suppleant, og modtog valg.

9. Eventuelt

Anja Thomsen spurgte ind til OK benzinkort, da hun var i tvivl om de virkede, så vi får tilskud.

Kirsten Terp kunne fortælle, at det gjorde de, og der pt. var 6-7 kort i brug.

Pt. har vi 126 kr. tilgode (fra oktober 2017), som bliver udbetalt efter ½ år (fra oktober 2017).

Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20.00 og der blev serveret smørrebrød, franskbrød og ost, samt øl/vand til de fremmødte.