1. marts 2016 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi tirsdag den 1. marts 2016

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne

1. Valg af dirigent:

Stefan Andersen blev valgt til dirigent. Stefan konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til

generalforsamlingen, ved annoncering i Lokalavisen Taastrup den 16. februar 2016.

2. Valg af sekretær og stemmetællere:

Tina Steinbach blev valgt til sekretær. Henny Krogh og Jette Jørgensen blev valgt til stemmetællere.

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede:

Stemmetællerne talte op, og der var 70 stemmeberettigede medlemmer til stede.

4. Beretning til godkendelse:

Formand Anni Bech aflagde beretning for året – i år med billeder af årets begivenheder. Ved årets udgang

var vi 192 medlemmer. Det er en fremgang på 9 løbere i forhold til sidste år – Powerwakerne er uændret 15

medlemmer. Yngste medlem er 11 år og ældste medlem er 81 år. Vi har 6 kortdistance trænere og 5

langdistance trænere.

Læs mere om det hele i formandens beretning.

Beretningen blev godkendt.

5. Regnskab til godkendelse:

Kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som viste, at året var endt med et underskud på ca

5 t.kr. Klubben har tjent penge på bl.a. Hedelandsdysten og Hedelands Bjergløb. Der har været anvendt ca.

69 t.kr. på medlemsarrangementer.

Regnskabet blev godkendt.

6. Budget for det kommende år:

Derefter gennemgik Kirsten budgettet for det kommende år. Det viste et underskud på ca. 43 t.kr.

Der er afsat midler til udvikling af trænergruppen og bestyrelsen, Indretning af nye klublokaler og

medlemsarrangementer. DGI Crossløb forventes at give et overskud på ca. 1 t.kr. Hedelands Naturtrail

forventes at kunne løbe rundt uden hverken over- eller underskud. Hedelandsdysten er budgetteret til at give

et overskud på ca. 5 t.kr. Vi modtager tilskud fra kommune til trænerkurser.

Budgettet blev godkendt.

7. Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg:

Formand:

Anni Bech blev genvalgt som formand.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Michael May Yde og Frank Kristiansen blev begge genvalgt.

Suppleanter:

Bente Petersen og Steen Guldbæk Wæde blev begge genvalgt.

9. Eventuelt:

Der var spørgsmål om klubben kunne overveje at kunne modtage betalinger via Mobilepay. Dette bliver

undersøgt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00 og der blev serveret smørrebrød, øl og vand til de fremmødte.