6. Мерила и мерни инструменти

За мерење физичких величина користе се мерила и мерни инструменти.

Мерила су једноставни уређаји помоћу којих се директним мерењем одређује (очитава) бројна вредност.

пример: дужина, маса


Мерни инструменти су сложени уређаји којима се посредно (помоћу неког техничког поступка) одређује бројна вредност физичке величине.

пример: температура, јачина струје, електрична енергија


- мерење температуре: праћењем промене једне величине (запремине живиног стуба) мери се друга величина (температура)

Comments