3. Мерење електричне струје и напона


  • речни ток – ако поред нас за исто време протекне више воде – јача водена струја – равничарска река и планински поток
  • електрична струја – кад кроз неки попречни пресек проводника за исто време протекне више односно мање електрона – каква је струја
Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника у једној секунди. Јачина електричне струје се означава словом I.

I -јачина електричне струје
q - количина наелектрисања
t - време

Јединица за јачину електричне струје је ампер (А).


Ако кроз попречни пресек проводника за време од 1 секунде прође количина наелектрисања од 1C јачина електричне струје је 1A.

Мање јединице:

                        1mA=10-3A

                        1mA=10-6A


Већа јединица:

1kA=103A

За мерење јачине електричне струје користи се амперметар.


Амперметар се укључује у струјно коло редно.

Амперметар може да се укључи у било који део струјног кола. При томе ће он у свим случајевима показивати исту јачину електричне струје.


Напон електричне струје мери се волтметром.


Напон између појединих тачака струјног кола није исти (струја иста у свим тачкама).

Волтметри се прикључују на крајеве електричног извора или потрошача и на тај начин се мери напон на њима.

Волтметар се везује паралелно потрошачу на чијим се крајевима мери напон.

Comments