OPREDELITEV PREDMETA FIZIKA
(povzeto po učnem načrtu za fiziko)

Pouk fizike v osnovni šoli razvija sposobnost za proučevanje naravnih pojavov, tako da učenci spoznajo ter usvojijo  jezik in metode, ki se  uporabljajo pri proučevanju fizikalnih  pojavov, in se seznanijo  s preprostimi fizikalnimi pojmi, ki povzemajo  naše vedenje o naravi. Učenci spoznajo, da fizika opisuje pojave na vseh velikostnih stopnjah, od najmanjših delcev do vesolja. Seznanijo se s pomembnejšimi tehničnimi pridobitvami in tehnološkimi procesi, ki ne bi bili mogoči brez fizikalnih spoznanj. Na podlagi dejavnosti in z eksperimentalnim delom usvajajo nova spoznanja in pridobivajo ustrezne predstave o povezanosti naravnih pojavov.

Zaradi aktivnega in odgovornega  vključevanja  vsakega posameznika v razvoj družbe postavlja fizika v ospredje  višje  miselne  procese  s poudarkom na razumevanju  in vrednotenju sedanjosti,  spodbuja učence  k raziskovanju in razlaganju fizikalnih  pojavov v okolju, jim ponuja priložnost,  da pridobijo znanje, razumevanje, vrednote, stališča, zavzetost in spretnosti, potrebne za varstvo okolja in njegovo premišljeno in odgovorno spreminjanje.  Fizika kot temeljna naravoslovna znanost je tesno povezana  z drugimi naravoslovnimi predmeti in vedami o okolju.

Učni načrt za fiziko  v 8. in 9. razredu osnovne šole je nadgradnja  naravoslovnih  vsebin, izkušenj in spretnosti iz nižjih razredov, ki vsebujejo elemente fizike, in upošteva, da za veliko učencev končanje osnovne šole pomeni konec splošnega izobraževanja.
UČBENIKI IN UČNA GRADIVA

Pri predmetu fizika na OŠ Vojnik uporabljamo učbenike založbe Modrijan:
Moja prva fizika 1 (prenovljena izdaja) v 8. razredu  in 
 
Moja prva fizika 2 
(prenovljena izdaja) v 9. razredu.

Kot dodatni vir znanja pa lahko pogledate tudi v spletna učbenika testnega projekta uvajanja e-učbenikov zavoda za šolstvo.

       http://eucbeniki.sio.si/fizika8/index.html            http://eucbeniki.sio.si/fizika9/index.html     
 
Ta dva učbenika dopolnjuj še cela vrsta učbenikov za ostale osnovnošolske in srednješolske predmete,
ki jih lahko prelistate pri medpredmetnem povezovanju snovi.

      http://eucbeniki.sio.si/index.htmlSPLOŠNI CILJI PREDMETA FIZIKA

Učenci:

•  sistematično odkrivajo pomen eksperimenta pri spoznavanju in preverjanju fizikalnih zakonitosti,
•  načrtujejo in izvajajo  preproste  poskuse  in raziskave,  obdelujejo podatke, analizirajo  rezultate poskusov in oblikujejo sklepe,
•  preverjajo izide preprostih napovedi,
•  spoznavajo  pomembnost  povezovanja  eksperimentalnega  znanja  s  teoretičnim, analitičnim in sintetičnim razmišljanjem,
•  predstavijo odvisnost količin z grafi, berejo grafe in razumejo odvisnosti,
•  predstavijo odvisnost količin z enačbami, berejo enačbe in izračunajo neznane količine v enačbi,
•  uporabljajo  fizikalno znanje za razumevanje in pojasnjevanje vsakdanjih izkušenj in pojavov,
•  spoznavajo nedeljivost merskega števila in enote in to, da moramo vrednosti fizikalne količine vedno zapisati kot njun produkt,
•  uporabljajo  besedila s fizikalno  vsebino, strokovno literaturo, e-gradiva, strokovne spletne strani in druge vire za pridobivanje znanja in podatkov,
•  se naučijo kritično brati dnevni tisk, navodila za uporabo različnih naprav, reklamna sporočila in v njih razbrati fizikalne pojave ter fizikalne nesmisle,
•  spoznavajo pomen in nepogrešljivost fizikalnega znanja za tehnološki razvoj in obvladovanje narave,
•  se naučijo vrednotiti znanstvene dosežke fizike, njihov vpliv na spremembo življenjskih razmer in napredek družbe ter splošne kulture,
•  spoznavajo zgodovinske in socialne učinke razvoja fizikalnega znanja,
•  si privzgajajo spoštljiv odnos do okolja in narave,
•  pridobivajo zavest o neločljivi povezanosti posameznika, družbe in okolja,
•  kritično razmišljajo o uporabi znanstvenih dosežkov in se zavedajo soodgovornosti za obstoj življenja na Zemlji.

Čeprav  je pomnjenje nekaterih fizikalnih  dejstev  še  vedno pomembno, se  povečuje potreba po obvladovanju instrumentov, orodij in postopkov, s katerimi lahko izbiramo, obdelujemo in uporabljamo informacije. Poleg kompetenc, kot so usposobljenost učiteljev za sodobne načine dela v razredu in zunaj njega, usposobljenost  za razvijanje  novih kompetenc  in novega znanja pri učencih, razvijanje  lastne strokovnosti in uporaba informacijske tehnologije, mora učitelj pri fiziki razvijati še posebne kompetence učencev,  ki se kažejo  v različnih  dejavnostih.  Kompetence  so opredeljene  kot kombinacija  znanja,
spretnosti in odnosov. Pouk fizike kot eden temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov v osnovni šoli razvija  predvsem  osnovne  kompetence  v naravoslovju in tehnologiji. Raziskovanje  in razumevanje naravnih procesov in pojavov, kot temeljno znanje s področja  fizike, ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok in je nujno za uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega življenja.

Pomembne prvine ključnih kompetenc, ki jih razvijamo pri pouku fizike, so kritično mišljenje, reševanje problemov, ustvarjalnost, dajanje pobud, sprejemanje odločitev, ocena tveganj. Pouk fizike omogoča udejanjanje mnogih sestavin nekaterih drugih kompetenc:
•  matematično kompetenco razvijamo   predvsem   z  uporabo matematičnih znanj  pri proučevanju naravnih pojavov in razlagi pojavov iz vsakdanjega življenja;
•  kompetenco digitalne pismenosti  razvijamo   z  uporabo sodobne  informacijske  tehnologije (IT), predvsem  s simulacijami   pojavov z  interaktivnimi računalniškimi
    animacijami in z  računalniškimi merjenji  z vmesniki in senzorji;
•  sporazumevanje  v maternem jeziku  razvijamo  predvsem  z bralnim in pisnim  razumevanjem  in sporočanjem;
•  sporazumevanje  v tujih  jezikih  razvijamo   predvsem   z  uporabo računalniških  programov in interaktivnih računalniških animacij v tujem jeziku ter z uporabo  tujih pisnih in elektronskih virov pri pripravi referatov,
    seminarskih in raziskovalnih nalog;
•  učenje učenja se kaže  z razvijanjem   delovnih navad, samostojnega  učenja, načrtovanja  lastnih aktivnosti, odgovornosti za lastno znanje in samoocenjevanja znanja;
•  socialna kompetenca  vključuje kompetenco  varovanja  zdravja in se razvija  pri šolskih množičnih poskusih, pri čemer učenci pridobijo veščine varnega izvajanja poskusov.