Тест знања, примери и задаци


Тест знања

 1. Материја је ____________________________________________,
  а супстанција __________________________________________.

 2. Који од наведених појмова чине скуп физичких тела:
  а) кликер, прстен, столица, кап воде, зец, слон, човек;
  б) стакло, кликер, злато, жбун, кап воде, слон, зец:
  в) злато прстен, жбун, вода, слон, човек, зец;
  г) жбун, столица, кликер, слон, вода, кап воде, дуга:
  д) вода, кап воде, жбун, столица, злато, прстен, слон.

 3. Кретање тела је:
  а) хемијска појава;
  б) физичка појава;
  в) историјска појава;
  г) биолошка појава.

 4. Физички експеримент (оглед) је:
  а) посматрање помрачења Сунца;
  б) мерење вредности физичке величине: дужине, површине, запремине, времена итд;
  в) планско и контролисано извођење природне појаве у посебно припремљеним (лабораторијским) условима ради дубљег упознавања;
  г) посматрање топљења леда.

 5. Физика је (_____________________ и _______________________) наука о ________________________________.

Примери

 1. Шта је материја?
 2. Постоји ли разлика између супстанције и физичког тела?
 3. У чему је предност огледа над обичним посматрањем?

Задаци за самосталан рад

 1. Шта проучава физика?
 2. Дефинишите основни задатак физике?
 3. Шта је материја?
 4. Како се у природи јавља материја?
 5. Попунити следећу табелу стављајући × на одговарајуће место. Разликујте супстанцију од тела:
  ПОЈАМ
  ТЕЛО
  СУПСТАНЦИЈЕ
  злато
    
   оловка  
   ваздух  
   уље  
   пирамида  
 6. Да ли тела међусобно делују само додиром?
 7. Шта је физички експеримент (оглед)?
 8. Наведите основне кораке у проучавању физичке појаве.
 9. Зашто се каже да је физика и експериментална и теоријска наука?
 10. Осим физике, које науке проучавају природу?

Решења и одговори

Тест знања

 1. Материја је грађа природе, а супстанца је грађа сваког тела.
 2. а)
 3. б)
 4. в)
 5. Физика је основна експериментална и теоријска наука о природи.

Примери

 1. Материја је "грађа" природе, односно свега што постоји, укључујући живи и неживи свет. Чулима примамо утиске, упознајемо материју користећи и мерне уређаје као "продужене руке".
 2. Супстанција је оно од чега се састоје сва тела. На пример, ваздух је супстанција, а ваздух у балону или лопти је тело; злато је супстанција, а прстен од злата је тело.
 3. Предност огледа над обичним посматрањем је у томе што се појава може поновити више пута на исти начин, па се могу проверавати резултати мерења.

Задаци за самосталан рад

 1. Физика проучава основне особине материје: њену грађу као и промене облика у којима се материја може јавити. Предмет проучавања физике су: механичка кретања тела, топлотне, електричне, магнетне и друге појаве.
 2. Задатак физике је изучавање природних појава, откривање закона на којима се оне дешавају. То омогућава практичну примену тих закона у свакодневном животу.
 3. Материја је све оно што постоји у природи. Она постоји независно од човека.
 4. Материја чини природу и јавља се у два облика: супстанција и физичко поље.
 5. ПОЈАМ
  ТЕЛО
  СУПСТАНЦИЈЕ
  злато
    ×
   оловка × 
   ваздух  ×
   уље  ×
   пирамида × 
 6. Чак и када тела нису у међусобном додиру, она међусобно делују  посредством физичког поља.
 7. Извођење појаве у посебно припремљеним и контролисаним условима и мерење величина које карактеришу дату појаву назива се оглед или експеримент.
Comments