Nyheter‎ > ‎

Rapport från Vegetationsrensning på Östra Lagnö

skickad 27 okt. 2012 00:39 av Fiskefrämjandet Stockholms skärgård
Bakgrund till projektets uppkomst

Sedan 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar som gädda och abborre minskat kraftigt längs med Östersjökusten. Minskningen är tydligast kring de områden som gränsar mot egentliga Östersjön t.ex. Gotland, Kalmarsund och Stockholms ytterskärgård. De faktiska orsakerna till beståndsminskningen är fortfarande oklar men det verkar vara reproduktionsstörningar där fiskynglen inte överlever som ligger till huvudsaklig grund för beståndsminskningen. De flesta är överens om att orsaken till rekryteringsproblematiken delvis går att härleda till storskaliga förändringar av Östersjöns ekosystem som skett till följd av ett kommersiellt överfiske, exploatering av grunda strandhabitat och eutrofiering vilka alla sammantaget gett ekosystemsförändringar som följd (Ljunggren m.fl. 2005).

Fiskbestånden utmed kusten regleras i första hand av rekryteringen av ung fisk till bestånden. Rekryteringsbiologin får ses som relativt utredd vad det gäller de så kallade varmvattenarterna som abborre, gädda och karpfiskar där arternas krav på lek- och uppväxtmiljö vid kusten är likartad. Varmvattenarterna föredrar grunda, skyddade miljöer med låg vattenomsättning och därav tidig uppvärmning på våren vilket ger goda betingelser för lek.

Arbetet med restaurerandet av lek- och uppväxtområden har på senare år blivit en allt viktigare fråga eftersom många kustavsnitt i egentliga Östersjön uppvisat en väsentlig minskning av fiskbestånden. Grunda vikar, kustmynnande vattendrag och närliggande våtmarker har visat sig ha en god potential som lek- och uppväxtmiljöer för fisk.

Gäddans lekperiod sträcker sig ungefär från slutet av mars till mitten av maj. Abborren leker under maj månad. Under denna tid så vandrar gäddorna och abborrarna till grunda skyddade havsvikar, gloflador och upp i tillrinnande sötvatten för att leka.

Genomförandet

Markägarna Skärgårdsstiftelsen samt Ulla Kristina och Elisabeth Pettersson (fastigheten 1:9 Östra Lagnö) ställde sig positiva till insatserna att öppna upp maren, Storviken, som sedan flera år vuxit igen allt mer. Dispens från naturvårdsföreskrifterna samt anmälan om vattenverksamhet lämnades in till Länsstyrelsen. Den 27/7 2012 fick vi beslut om dispens för muddring och från strandskyddsbestämmelserna. Vi fick även dispens från naturreservatsbestämmelserna för uppläggning av muddermassor och vassklipp.  

Den 3 september var upphandlig av entreprenör vassklipp.nu klart och jobbet startade. Första veckan klipptes det vass i maren för att få en större vattenspegel och mot det området där den tänkta betesplatsen för kor som ska genomföras under våren 2013. Betet är tänkt att hålla tillbaka återväxten av vass i området. Efter att klippningen var genomförd togs en pontongrävare in. Då området vid Östra Lagnö saknar tillräckligt bra vägförbindelse att köra in grävaren på så beställdes en båtpråm som körde vattenvägen in i viken, grävaren kunde sedan av egen maskin köra in sista biten. Maskinen grävde sedan en kanal in i maren. Kanalen blev ca 5 m bred och djupet är mellan 0,7-1 m. Grävmassorna samt vassrötter lades upp på norra sidan och slätades ut så att det inte bildas en hög vall.

Bild 1: Före, vassen breder ut sig och det finns ingen vandringsväg in i maren Storviken. Foto: Linda Svensson/Sportfiskarna


Bild 2: Efter, Östra Lagnö. En kanal in i maren Storviken har grävts och klippts. Nu är vandring möjlig både för fiskar och andra vattenlevande organismer. Foto: Linda Svensson/Sportfiskarna


Bild 3: Vassklippning där det under våren 2013 ska betas av kor för att området ska fortsätta hållas öppet från vassetablering. Stängsel kommer att flyttas ut i området och kor ska få möjlighet till bete. Foto: Linda Svensson/Sportfiskarna


Bild 4: Efter klippning och grävning skapades en öppning från havet ända in i maren som nu kan användas för vårlekande fisk. Foto Linda Svensson/Sportfiskarna.


Genomförande under 2013
Det som återstår i projektet är uppföljning genom att ryssjor kommer sättas i mynningen. Vilka arter och hur många fiskar som vandrar in i maren får vi då koll på . Antalet fiskar kan vara låg det först åren då området varit relativt otillgängligt fram till nu. Om några år borde man se en ökning i antalet lekfiskar som kommer tillbaka för att leka.

Det andra som ska genomföras under 2013 är att få på bete av kor så att återväxten av vass minskas inne i maren. 

Comments