Nyheter

På denna sida samlar vi nyheter som vi anser är av betydelse för vårt fiskeområde. Det kan vara nyheter från området men också från andra fiskeområden, svenska offentliga och privata organisationer och från EU. Vi förmedlar också nyheter från Fiskefrämjandets arbete på denna Nyhetssida.
 
Välkomna att följa nyhetsflödet och har ni själva nyheter ni vill att vi ska publicera så maila dessa till fiskeframjandet@gmail.com
fotograf Thomas Hjelm, i bild Dan Törner

Nominerade till Stockholmsbygd

skickad 25 aug. 2015 02:34 av Thomas Hjelm

Tidigare LEADER-område UROSS har till kommande programperiod bytt namn till Stockholmsbygd. 
Konstituernade stämma är den 23 september. Fiskefrämjandet är nu en del av Stockholmsbygd och från styrelsen i Fiskefrämjandet har följande ledamöter nominerats 
Anders Jansson
Björn Söderberg
Linda Svensson
Ola Öberg

Stockholms Havsöringsåar del 2

skickad 17 juli 2015 02:41 av Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

Projekt Stockholms havsöringsåar del 2 bygger vidare på tidigare biotopvårdsprojekt som syftar till att få en bra naturlig reproduktion av havsöring i de vattendrag som mynnar i Stockholms skärgård. Ett 50-tal vattendrag undersöktes och förbättrades. På bilden vittjar Oliver Karlöf den s.k. smoltfällan vid Åvaån.

Åvasmolt

Nu byggs en fisktrappa vid Ulriksdal

skickad 4 mars 2014 02:59 av Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

En fiskväg med fri fiskvandring innebär att fler fiskarter kan vistas och leka i Igelbäcken. De ovanliga fiskarterna grönling och nissöga kan vandra mellan Edsviken och bäcken. Fiskvägen i sig kommer ge ytterligare biotopyta för dessa ovanliga fiskarter. Fiskvägen kan också ge möjlighet till framtida satsningar på en gäddvåtmark eller för åtgärder för havsöring. Faunapassagen kommer att gynna fisken i Edsviken och samtidigt gynna grönling och nissöga.
Vi räknar med att fisktrappan ska vara färdig i början av april 2014.  Finansiering via EU: fiskerifond, LONA, Fortum (Bra Miljöval) och Stockholms stad. Bilden visar dammen vid Ulriksdals slott innan fiskvägen påbörjades. Under rubriken rapporter finns ytterligare information.

Invigning av fisktrappa vid Vira Bruk

skickad 4 mars 2014 02:33 av Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

Lokaltidningen ÅkersbergaKanalen var med på invigningen av den nya fisktrappan vid Vira Bruk. Läs deras artikel.

Rapport från Vegetationsrensning på Östra Lagnö

skickad 27 okt. 2012 00:39 av Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

Bakgrund till projektets uppkomst

Sedan 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar som gädda och abborre minskat kraftigt längs med Östersjökusten. Minskningen är tydligast kring de områden som gränsar mot egentliga Östersjön t.ex. Gotland, Kalmarsund och Stockholms ytterskärgård. De faktiska orsakerna till beståndsminskningen är fortfarande oklar men det verkar vara reproduktionsstörningar där fiskynglen inte överlever som ligger till huvudsaklig grund för beståndsminskningen. De flesta är överens om att orsaken till rekryteringsproblematiken delvis går att härleda till storskaliga förändringar av Östersjöns ekosystem som skett till följd av ett kommersiellt överfiske, exploatering av grunda strandhabitat och eutrofiering vilka alla sammantaget gett ekosystemsförändringar som följd (Ljunggren m.fl. 2005).

Fiskbestånden utmed kusten regleras i första hand av rekryteringen av ung fisk till bestånden. Rekryteringsbiologin får ses som relativt utredd vad det gäller de så kallade varmvattenarterna som abborre, gädda och karpfiskar där arternas krav på lek- och uppväxtmiljö vid kusten är likartad. Varmvattenarterna föredrar grunda, skyddade miljöer med låg vattenomsättning och därav tidig uppvärmning på våren vilket ger goda betingelser för lek.

Arbetet med restaurerandet av lek- och uppväxtområden har på senare år blivit en allt viktigare fråga eftersom många kustavsnitt i egentliga Östersjön uppvisat en väsentlig minskning av fiskbestånden. Grunda vikar, kustmynnande vattendrag och närliggande våtmarker har visat sig ha en god potential som lek- och uppväxtmiljöer för fisk.

Gäddans lekperiod sträcker sig ungefär från slutet av mars till mitten av maj. Abborren leker under maj månad. Under denna tid så vandrar gäddorna och abborrarna till grunda skyddade havsvikar, gloflador och upp i tillrinnande sötvatten för att leka.

Genomförandet

Markägarna Skärgårdsstiftelsen samt Ulla Kristina och Elisabeth Pettersson (fastigheten 1:9 Östra Lagnö) ställde sig positiva till insatserna att öppna upp maren, Storviken, som sedan flera år vuxit igen allt mer. Dispens från naturvårdsföreskrifterna samt anmälan om vattenverksamhet lämnades in till Länsstyrelsen. Den 27/7 2012 fick vi beslut om dispens för muddring och från strandskyddsbestämmelserna. Vi fick även dispens från naturreservatsbestämmelserna för uppläggning av muddermassor och vassklipp.  

Den 3 september var upphandlig av entreprenör vassklipp.nu klart och jobbet startade. Första veckan klipptes det vass i maren för att få en större vattenspegel och mot det området där den tänkta betesplatsen för kor som ska genomföras under våren 2013. Betet är tänkt att hålla tillbaka återväxten av vass i området. Efter att klippningen var genomförd togs en pontongrävare in. Då området vid Östra Lagnö saknar tillräckligt bra vägförbindelse att köra in grävaren på så beställdes en båtpråm som körde vattenvägen in i viken, grävaren kunde sedan av egen maskin köra in sista biten. Maskinen grävde sedan en kanal in i maren. Kanalen blev ca 5 m bred och djupet är mellan 0,7-1 m. Grävmassorna samt vassrötter lades upp på norra sidan och slätades ut så att det inte bildas en hög vall.

Bild 1: Före, vassen breder ut sig och det finns ingen vandringsväg in i maren Storviken. Foto: Linda Svensson/Sportfiskarna


Bild 2: Efter, Östra Lagnö. En kanal in i maren Storviken har grävts och klippts. Nu är vandring möjlig både för fiskar och andra vattenlevande organismer. Foto: Linda Svensson/Sportfiskarna


Bild 3: Vassklippning där det under våren 2013 ska betas av kor för att området ska fortsätta hållas öppet från vassetablering. Stängsel kommer att flyttas ut i området och kor ska få möjlighet till bete. Foto: Linda Svensson/Sportfiskarna


Bild 4: Efter klippning och grävning skapades en öppning från havet ända in i maren som nu kan användas för vårlekande fisk. Foto Linda Svensson/Sportfiskarna.


Genomförande under 2013
Det som återstår i projektet är uppföljning genom att ryssjor kommer sättas i mynningen. Vilka arter och hur många fiskar som vandrar in i maren får vi då koll på . Antalet fiskar kan vara låg det först åren då området varit relativt otillgängligt fram till nu. Om några år borde man se en ökning i antalet lekfiskar som kommer tillbaka för att leka.

Det andra som ska genomföras under 2013 är att få på bete av kor så att återväxten av vass minskas inne i maren. 

Fiskefrämjandet var på Ålandsbesök

skickad 2 feb. 2012 08:21 av Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

Studieresans syfte var att bättra på styrelsens kunskaper och kännedom angående kläckning och odling av rom och yngel från gädda, Esox lucius. 

Detta är viktigt för pågående och framtida projekt i Stockholms skärgård.

Resan gick till Ålands Fiskodling i Guttorp, Sund, Åland. Se reseberättelsen och reportaget i Ålandstidningen.
Sverker Lovén

 

 

Fiskeområde Kustlinjen besöker Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

skickad 29 nov. 2011 08:27 av Thomas Hjelm   [ uppdaterad 4 dec. 2011 04:30 ]

24 november besökte en grupp från fiskeområde Kustlinjen Stockholms skärgård för att studera utsättning och konstruktion av risvasar. Sverker Lovén, ordförande i Fiskefrämjandet,  var dagens guide.

Stig Sandell, Lennart Eriksson - Sportfiskarna Nyk-Oxd, Roger Lindwall - projektledare, Kurt Eriksson - Stockholm, Hasse Holmberg från FOG

Jordbruksverket på besök hos Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

skickad 29 nov. 2011 08:15 av Thomas Hjelm   [ uppdaterad 29 nov. 2011 08:32 ]

Tisdagen den 29 november besökte Anna, Annelie och Tobias från Jordbruksverket i Jönköping. Fiskefrämjandet. Genomgång av våtmarksprojektet Snäckstavik och havsöringsbiotopen i Kagghamraån var på menyn. I café Rosenhill fortsatte samtalet med information om övriga projekt som är på gång och hur utvecklingen av fiskeområdet kan ske.
 
Fiskefrämjandet tackar Anna, Annelie och Tobias för en trevlig dag och samtal och hälsar er välkomna tillbaka.
 
 
 

Åvaåns fiskfälla renoverad

skickad 31 okt. 2011 05:38 av Thomas Hjelm

Åvaåns fiskfälla renoverad
Invigning söndag 6 november kl. 12:00 till ca kl. 14. Vi träffas vid Fiskfällan vid Åva. Kör Nynäshamnsvägen, tag av mot Dalarö, vänster efter 2 km mot Åva, följ asfaltsvägen 10 km, på höger hand ganska nära Åvakiosken och Åvaviken ligger Fiskfällan, ett litet inhägnat område.

Vi kommer att berätta vilka undersökningar som görs vid Åvaån, om avelsfisket efter havsöring, om smolträkningen, om lekfiskräknaren. Åvaån är ”Stockholmsöringens” vagga. Kanske vi kramar leköring på rom och mjölke för utsättning. Vi visar lite bilder om fiskevårdsverksamheten och berättar. Sen ges möjlighet att skåda havsöring i Åvaån och titta på hur öringens lekgropar ser ut. Kan bli en ”Alaska-upplevelse”. Stockholms idrottsförvaltning med Sverker Lovén och Ove Klervall står för värdskapet i samarbete med Stiftelsen Tyrestaskogen.

Välkomna till invigning av ett EU-finansierat fiskevårdsprojekt med delfinansiering Havmiljöanslaget via Fiskefrämjandet Stockholms skärgård. Tipsa gärna vidare. Tack.

Sverker Lovén
Fiskebiolog, Stockholms idrottsförvaltning, Planeringsstab / Fiske
Box 8313, 104 20 Stockholm

Invigning 21 okt kl. 13 - Ny fisktrappa vid Vira bruk

skickad 18 okt. 2011 23:25 av Thomas Hjelm   [ uppdaterad 31 okt. 2011 05:43 ]

Se film från fisktrappan - http://www.youtube.com/watch?v=IHj2womxLXc&feature=mfu_in_order&list=UL

Vi börjar nu bli klara med en ny fisktrappa för havsöring vid Vira bruk i Österåker (nära färjan till Ljusterö i Österåker). Invigning fredag 21/10 kl:13:00, Varmt välkomna. När vi öppnat fiskvägen kan havsöringen nå nya lek-och uppväxtområden i Loåns biflöde Viraån. Dit öringen kunde komma förr, påstår en boende i Vira. Vid Vira finns en två meter hög damm som hindrar havsöringen att komma fram.
Vattnet släpps på och vi berättar lite om vad som är bra med åtgärden. Vi har även flyttat upp stirr och småöring från Loån för att prägla fisken till biflödet och för att lekfisk kanske redan i år ska finna rätt biflöde. Öringen är ganska kräsen med sin ”homing-instinkt”, men kan luras lite genom att det luktar öring från ett biflöde och vilja vandra dit.
Den här fisktrappan och många andra fiskevårdsåtgärder delfinansieras numera (möjlighet sedan 2 år) av EU:s Fiskerifond. Själv är jag f.n. ordföranden i Fiskeområdet ”Fiskefrämjandet Stockholms skärgård” som rekommenderar fiskevårdsprojekt för sådana medel. Det är Stockholms stad Idrott/Fiske, Skärgårdsstiftelsen, Fiskevattenägarna, Sportfiskarna, Östhammars kommun och Fiskeguiderna som är med. Andra rekommenderade projekt som görs f.n. inom Fiskefrämjandet är Gäddvåtmarker, gäddodling vid Möja, Risvasar till skärgården, grusning/biotopvård för havsöring mm. Alla kan egentligen söka medel för fiskevård som gynnar fisket i skärgården (och därmed arbetstillfällena där). Så vi önskar framföra till organisationer, kommuner m.fl att möjligheten till 30-50% medfinansiering finns från Fiskerifonden. Vi hoppas ju komma till rätta med fisket i skärgården igen och vi behöver fler projektbärare, kanske fisktrappan i Vira kan hjälpa till att sprida information om möjligheten av medfinansiering från EU.
Välkomna och mvh

Sverker Lovén
Fiskebiolog
Stockholms idrottsförvaltning
Planeringsstab / Fiske
Box 8313
104 20 Stockholm

1-10 of 36