-เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

ข้อ 1. ตอบ 3
ข้อ 2. ตอบ2
ข้อ 3. ตอบ3
ข้อ 4. ตอบ3
ข้อ 5. ตอบ 4
ข้อ 6. ตอบ 1
ข้อ 7. ตอบ 2
ข้อ 8. ตอบ 1
ข้อ 9. ตอบ 3
ข้อ 10. ตอบ 3
Comments