-รังสีอินฟาเรด

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ในช่วง  เฮิรตซ์ หรือความยาวคลื่นตั้งแต่ 1-1000 ไมโครเมตร เรียกว่ารังสีอินฟราเรด ที่สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ อินฟราเรดใกล้ (0.7-1.5 ไมโครเมตร) อินฟราเรดปานกลาง (1.5-4.0 ไมโครเมตร) และอินฟราเรดไกล (4.0 - 1000 ไมโครเมตร) จะเห็นว่ารังสีอินฟราเรดมีย่านความถี่คาบเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟ วัตถุร้อนจะแผ่รังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า 100 ไมโครเมตร ทำให้ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษย์รับรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นบางช่วงได้ ฟิล์มถ่ายรูปบางชนิดก็สามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรดได้ ตามปกติสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะแผ่รังสีอินฟราเรดตลอดเวลาและรังสีอินฟราเรดสามารถทะลุผ่านเมฆหมอกที่หนาทึบเกินกว่าที่แสงธรรมดาจะผ่านได้ นักเทคโนโลยีจึงอาศัยสมบัตินี้ในการถ่ายภาพพื้นโลกจากดาวเทียม เพื่อศึกษาการแปรสภาพของป่าไม้หรือการอพยพเคลื่อนย้ายของฝูงสัตว์ เป็นต้น
 

ก. ภาพถ่ายโดยใช้แสงขาว

 ข. ภาพถ่ายโดยใช้รังสีอินฟาเรด
รูป 18.14 ภาพถ่ายโดยใช้แสงสีขาวและรังสีอินฟาเรด
 
    รังสีอินฟราเรดมีใช้ในระบบควบคุมที่เรียกว่า รีโมทคอนโทรล (remote control) หรือการควบคุมระยะไกล ซึ่งเป็นระบบควบคุมการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์จากระยะไกล เช่น ทำการปิด-เปิดเครื่อง การเปลี่ยนช่อง ฯลฯ ในกรณีนี้รังสีอินฟราเรดจะเป็นตัวนำคำสั่งจากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครื่องรับ นอกจากนี้ในทางการทหารก็มีการนำรังสีอินฟราเรดมาใช้ควบคุมอาวุธนำวิถีให้เคลื่อนไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
    เทคโนโลยีปัจจุบันใช้การส่งสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง (optical fiber) และคลื่นที่เป็นพาหะนำสัญญาณคือ รังสีอินฟราเรด เพราะการใช้แสงธรรมดานำสัญญาณอาจถูกรบกวนโดยแสงภายนอกได้ง่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments