PORTADA

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN FÍSICA-QUÍMICA E TECNOLOXÍA.

Habrá dos exámenes a lo largo de toda la EVALUACIÓN, el último será global. También habrá controles, trabajos específicos e  otra nota de la participación e  trabajo diario.

Al final de cada trimestre habrá una nota resultado de las calificaciones obtenidas en las secciones anteriores, en caso de ser suspensa, se podrá recuperar en la siguiente EVALUACIÓN con un examen que será global de los temas de la EVALUACIÓN no aprobada.

Habrá otra posibilidad de recuperar en las últimas semanas del curso escolar e  otra más septiembre. 

Si tras la EVALUACIÓN extraordinaria de septiembre sigue con alguna EVALUACIÓN suspensa la materia será no superada en este curso.


SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

A nota final da avaliación obtense do promedio ponderado destes conceptos:

 1.- CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (peso 90%):    Neste apartado facemos dous grupos de calificacións:

        A.- Coñecementos adquiridos (peso 80%): Probas escritas.

                Poderán contar como exame traballos cooperativos, de investigación ou proxectos que o profesor indique                 con antelación.

        B.- Control dos contidos traballados (peso 20%): Solución dos deberes, saídas á pizarra, preguntas na clase, traballo no laboratorio, libreta (RÚBRICA), traballos ou controis.

 IMPORTANTE, non se fará media cunha nota inferior a 3 ptos nun exame e deberá repetilo o día de recuperación. Este criterio non se aplicará se ao final da avaliación hai examen global ainda que, si a nota deste é inferior a 3 a avaliación será suspensa.

2.- ACTITUDE (10%): Cómputo de incidencias positivas y negativas ( Actitud positiva, retrasos, material, deberes, alteraciones, sanciones) de Educamos. Se parte dun 5 e cada positivo sube un punto y cada negativo resta un punto. A nota no podrá ser superior a 10 o inferior a 1.

 La fórmula de cálculo de la media es la siguiente:     

                         (nota1*peso de nota1 + nota2*peso de nota2 + nota3 * peso de nota3 + …….)

Media =       

                                                                                    (suma de los pesos)

 Redondeo: Se o resultado dos apartados anteriores dan como resultado un número decimal aproximarase ao número enteiro correspondente agás no caso do 4,5 que redondea ao 4. e de 4,6 ao 5.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN.

Dunha AVALIACIÓN durante o curso.

No suposto de que o alumno teña algunha AVALIACIÓN cunha nota inferior a 5 teraá que realizar un examen de recuperación na seguinte AVALIACIÓN.

En xuño o alumno terá outra oportunidade para recuperar as AVALIACIÓNS suspensas. No suposto de suspender algunha avaliación terá outra oportunidad en setembro de recuperar a materia.

De materias pendientes de cursos anteriores.

 Un día ao mes terá que presentar o traballo proposto polo profesor e  a mediados do trimestres terá que hacer unha proba escrita. Se supera as tres probas terá recuperada a materia. Se polo contrario suspende, terá a oportunidade de superar a materia en xuño ou setembro.

NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS, CADERNOS E EXAMES.

 1)     CADERNOS E APUNTES 

1) A presentación debe ser limpa e ordenada coidando marxes e separacións entre liñas, parágrafos e exercicios.

2) A escritura deberá ser clara e lexible.

3) Prestar especial atención a non cometer faltas de ortografía.

 2)     TRABALLOS 

1) A presentación do traballo farase en folios brancos escritos a man ou ordenador segundo as consignas do profesor e as normas de presentación do caderno.

2)     Os traballos deberán constar de:

-          Portada

-          Índice

-          Contido

-          Bibliografía

-          Contraportada

3) En relación á escritura e ortografía, teranse en conta as normas anteriores.

4) Nos traballos non se admitirán abreviaturas nin “xergas”.

 3)     EXAMES 

NORMA

SANCIÓN

1)     A presentación e escritura segundo as normas anteriores

1) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1

2)     Prestar especial atención a non cometer faltas de ortografía

2) En todas as áreas baixarase 0,1 por falta de ortografía ou acento ata un máximo de 1 punto, a excepción da lingua galega e castelá que terán un criterio especial.

3) Os exames deberán presentarse en bolígrafo azul ou negro a excepción daqueles nos que o profesor permita outra opción

3) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1.