ตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัย

posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by อ.จำลอง fmgt   [ updated Jul 29, 2010, 11:15 PM ]

แนวทาง

 

การจัดทำรายงานการวิจัย

 

โดย

 

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แห่งประเทศไทย 

พุทธศักราช 2551


.......................................................................................................................................................................

บทนำ 

             ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กำหนดให้แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถนำเสนอผลงานวิชาการได้ เนื่องจากทำงานเวชปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานชุมชนและประชากร  (community and population-based practice) การจัดทำรายงานการวิจัยเพื่อสามารถถ่ายทอดกระบวนการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน ตั้งแต่ต้นจนสามารถนำไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ จึงเป็นทักษะที่สำคัญ

 

.......................................................................................................................................................................

การพิมพ์รายงานการวิจัย

 

1.   กระดาษและรูปแบบตัวอักษร

 

        1.1     กระดาษ ให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีบรรทัด ขนาด A4 (21.0x29.7 ซม.) ขนาด 80 แกรม

        1.2     รูปแบบตัวอักษร พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Angsana New สีดำ ขนาดดังนี้

                  ประเภท                                                                                               ขนาดอักษรและรูปแบบ

                  บทที่และชื่อบทต่างๆ                                             20 เข้ม

                  หัวข้อสำคัญ                                                               18 เข้ม

                  หัวข้อย่อย ลำดับที่ของตารางและภาพประกอบ                        16 เข้ม

                  เนื้อหาอื่นๆ                                                                                        16 ตัวปกติ

        1.3     ตัวเลขและภาษาอังกฤษ

                  1.3.1     ตัวเลขให้ใช้ตัวเลขอารบิค

                  1.3.2     ภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยอักษรชนิดเดียวกันคือ Angsana New การใช้อักษรแบบ UPPERCASE หรือ lowercase ให้เลือกตามกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ เช่น article, preposition, conjunction รวมทั้งคำอื่นๆที่ไม่ใช่ proper noun ใช้ lowercase  ในขณะที่ proper noun เช่น

ชื่อเฉพาะ คำย่อ ใช้ UPPERCASE เช่น Master’s thesis, Royal Thai Air Force (RTAF), U.S. (the United States), ชื่อเรื่อง Uncertain partners : NGOs and the Military”

2.    การพิมพ์

        ให้พิมพ์บนกระดาษหน้าขวาของเล่มเพียงด้านเดียว ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

        2.1     การเว้นขอบกระดาษ ขอบบนและด้านซ้าย 3.81 ซม. (1.5 นิ้ว)ขอบล่างและด้านขวา 2.54 ซม.(1 นิ้ว) หัวกระดาษ 2.54 ซม.(1 นิ้ว)

        2.2     การเว้นบรรทัด ให้ใช้ line spacing single (multiple=1.0) (ตารางและภาพประกอบเลือกใช้ line spacing ตามความเหมาะสม) และเว้น 1 บรรทัด ก่อนส่วนบทที่ ชื่อของบท หัวข้อสำคัญของบท หรือย่อหน้าแรกของบท เนื้อหาของหัวข้อสำคัญของบท ชื่อภาคผนวก เนื้อหาของบรรณานุกรม ตามตัวอย่างในผนวก

        2.3     การย่อหน้า ย่อหน้าใหม่ให้เยื้อง (Indent) 1.75 ซม.(8 ตัวอักษร) ถ้าเนื้อหาอยู่ภายใต้หัวข้อที่มีเลขกำกับ ให้ย่อหน้าตรงอักษรตัวแรกของชื่อหัวข้อนั้น

        2.4     การตั้งแนวบรรทัด (alignment) อาจจะเลือกใช้ left justified (ชิดซ้ายอย่างเดียว) หรือ  justified (ชิดซ้ายและขวา) ตลอดทั้งเล่ม สำหรับการพิมพ์กึ่งกลางหน้าใช้ centered

        2.5     การตัดแบ่งคำและชื่อบท เนื่องจากภาษาไทยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ การตัดแบ่งคำให้ตัดแบ่งตามความเหมาะสม เช่น ทักษิโณทก อาจแบ่งเป็น ทักษิ-โณทก เป็นต้น แต่ถ้าเป็นชื่อเฉพาะไม่ควรตัดแบ่ง ถ้าชื่อบทมีความยาวมากให้ตัดแบ่งบรรทัดโดยบรรทัดแรกยาวที่สุด

        2.6     การลำดับหน้า ใช้ตัวอักษรและเลขหน้าอารบิค พิมพ์ห่างขอบบนและขวา 1 นิ้ว ไม่พิมพ์หน้าแรกของบทนั้นๆ เริ่มจาก บทคัดย่อ มีทั้งแบบฟอร์มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ควรเกิน หนึ่งหน้ากระดาษA4) ข้อความสำคัญใน ABSTRACT ควรเขียนให้ครอบคลุมสาระสำคัญ ๆ ที่สอดคล้องกับบทคัดย่อโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการแปลคำต่อคำ บทที่ (เริ่มบทใหม่ในหน้าใหม่) บรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติผู้วิจัยแต่นับหน้าตามลำดับด้วยและไม่ให้ใช้หน้าแทรก

        2.7     หัวข้อในบทเลขกำกับหัวข้อตัวแรกตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อหัวข้อใหญ่ ไม่ควรมีตัวเลขกว่า 4 ระดับ เช่น 1.2.3.4 ถ้ามีหัวข้อย่อยมากกว่านั้นให้ใช้ตัวอักษรสัญลักษณ์อื่นๆในการพิมพ์บรรทัดสุดท้ายของหน้า ไม่ควรพิมพ์เฉพาะชื่อหัวข้อ หรือเนื้อหา 1 บรรทัด ถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้น

        2.8     การเว้นวรรค การเว้นวรรคโดยใช้ “space” หรือ ระยะ

                  วรรค 1 ระยะโดยทั่วไป

                  วรรค 2 ระยะระหว่างตัวเลขกำกับตารางและภาพประกอบกับชื่อตารางและภาพประกอบ

                  วรรค 3 ระยะระหว่างตัวเลขหัวข้อกับชื่อและเนื้อหาของหัวข้อ

        2.9     การเสนอตารางและภาพประกอบ ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก

        2.10  บรรณานุกรมและภาคผนวก ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก

        2.11  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ตามความนิยม มีดังนี้

                  มหัพภาค period หรือ full stop (.) และจุลภาค comma (,) พิมพ์ติดข้างหน้าอัญประกาศปิด

                  เช่น “one”, “two”, and “three”. ไม่ต้องเว้นวรรคด้านในอัญประกาศ

                  มหัพภาคคู่ colon (:) และอัฒภาค semi-colon (;) พิมพ์ติดด้านหลังอัญประกาศปิด เช่น                    ตัวอย่าง”:….และ บทแรก”;…

                  เว้นวรรคด้านนอกเครื่องหมาย  parentheses (วงเล็บเล็ก), bracket [วงเล็บใหญ่],

                  อัญประกาศ และเว้นวรรคระหว่างตัวอักษรและตัวเลข

                  (.) (,) ( ) (;) พิมพ์ติดตัวอักษรหน้าและเว้นวรรค 1 ระยะตามหลัง เช่น ตามลำดับ: หนึ่ง, สอง, และสาม เป็นต้น [ในภาษาไทยไม่จำเป็นต้องใช้จุลภาคเนื่องจากมีเว้นวรรคอยู่แล้ว]

                  Hyphen  (-) ขีดสั้น ใช้เชื่อมคำ และตัดแบ่งคำที่พิมพ์แยกบรรทัดกัน พิมพ์ติดอักษรหน้า และหลัง [ในภาษาไทยไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าใช้ต้องเหมือนกันทั้งเล่ม]

                  dash มีสองขนาด en dash (ขีดยาวเทาอักษร n) อาจใช้ hyphen แทนได้ ใช้ในความหมาย จากถึง…” เช่น 1-2 (อ่านว่า จาก 1 ถึง 2) พิมพ์ขีดติดกับอักษรหน้าและหลัง

                  เครื่องหมายสามจุด ellipsis () ให้พิมพ์เว้นวรรคระหว่างจุด

                  ไม้ยมก พิมพ์เว้นวรรค 1 ระยะจากอักษรหน้าและหลัง เช่น แบบต่าง ๆ เป็นต้น

                  ไปยาลน้อย พิมพ์ติดอักษรหน้า เช่น กรุงเทพฯ

                  เอกสารอ้างอิงในการเขียนเอกสารอ้างอิงจะใช้ระบบ Vancouver โดยอ้างไว้ในเนื้อหาตามลำดับ เป็นตัวเลขในวงเล็บตัวยกสูง  จะสามารถดูคำแนะนำเป็นภาษาไทยได้โดย Download file ชื่อ ref_vancouver.doc จากห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย หรือคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษจาก ICMJE หรือดูจากตัวอย่างต่อไปนี้

1.    สุภาวดี ถิระพานิช. รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2544.

2.    Kickbusch I. Introduction: Tell me a story. In: Pederson A, O’Neil M, Rootman I, editors. Health promotion in Canada. Provincial, national & international perspectives. Toronto: WB Saunders; 1994. p. 8-17.

3.    Lalonde M. A new perspective for the health of Canadians. Government of Canada. [online].1974[cited 2003 July 3]. Available from: URL:

http://www.hcsc.gc.ca/hppb/phdd/pdf/perspective.pdf

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................

ผนวก ก ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย

á

2 นิ้ว

â

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ß 1.5 นิ้ว à                               (ชื่อเรื่อง)      ( Angsana New 24 เข้ม)ß 1 นิ้ว à

 

รายงานการวิจัย          (Angsana New 20 เข้ม)

 

เสนอ                                               (Angsana New 20 เข้ม)

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แห่งประเทศไทย

              (Angsana New 24 เข้ม)

เพื่อสอบวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

      โดย                                (Angsana New 20 เข้ม)

 

                                                         (ชื่อผู้วิจัย)                 (Angsana New 24 เข้ม)

                                                                    (ชื่อสถาบัน                       (Angsana New 20 เข้ม)

                                                            (ปีที่สอบ)                        (Angsana New 20 เข้ม)

á

2 นิ้ว

â

.............................................................................................................................................................................................................................

ผนวก ค ตัวอย่างบทคัดย่อ 

บทคัดย่อ                                         (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

รายงานการวิจัยเรื่อง      ...................... (ขนาดอักษร: หัวข้อ=16 เข้ม/ข้อความ=16 ปกติ).............

ชื่อผู้วิจัย                            .......................................................................................................................

สถาบันฝึกอบรม             .......................................................................................................................

กรรมการ                           .......................................................................................................................

                                            .......................................................................................................................

 

             …………………………………………………………………………………………..………………………………………(ขนาดอักษร 16 ปกติ)……..…………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................ผนวก ง ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

 

ABSTRACT                                    (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

Title             …………(ขนาดอักษร: หัวข้อ=16 เข้ม/ข้อความ=16 ปกติ)……..……………………..

Name          .…………………………………………………………………………………………

Institute     .…………………………………………………………………………………………

Advisors     .…………………………………………………………………………………………

 

                      …………………………………………………………………………………………………………………………………(ขนาดอักษร 16 ปกติ)……..…………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 ผนวก จ ตัวอย่างคำนำ

 

คำนำ                                      (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

             ................................................................................................................................................................................................. (ขนาดอักษร 16 ปกติ)  ................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

………………….............................

(                                                      )

(ขนาดอักษร16  เข้ม)                          แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๓ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

( ชื่อสถาบัน )

วันที่ เดือน พ.ศ.


ผนวก จ ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

 

กิตติกรรมประกาศ                           (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

             ..................................................................................................................................................................................................... (ขนาดอักษร 16 ปกติ)……...……….......................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................

ผนวก ฉ ตัวอย่างสารบัญ

สารบัญ                                  (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

                                                                   หน้า

ใบอนุมัติรายงานการวิจัย                  (ขนาดอักษร 16 เข้ม)                                                                             

บทคัดย่อ                                                                                                                                                                  

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                                                                                                                          

คำนำ                                                                                                                                                                         

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                                 

สารบัญ                                                                                                                                                                     

รายการตารางประกอบ                                                                                                                                        

รายการภาพประกอบ                                                                                                                                            

บทที่ 1   บทนำ                                                                                                                                                         1

1.     ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ขนาดอักษร 16 ปกติ)                                            1

2.     คำถามของการวิจัย                                                                                                                          5

3.     วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                                               5

4.     ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                       6

5.     วิธีการวิจัย                                                                                                                                         7

6.     คำจำกัดความ                                                                                                                                    8

7.     ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัย                                                                                                  9

บทที่ 2   การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                        10

1.     แนวคิดเรื่องการสร้างสุขภาพ                                                                                                      12

2.     แนวคิดเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัว/หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ                                          13

        2.1     แนวคิดเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัว                                                                    13

        2.2     ความหมายของระบบบริการปฐมภูมิ                                                                               15

3.     งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                         18

4.     กรอบความคิดในการทำวิจัย                                                                                                         20

บทที่ 3   วิธีดำเนินงานการวิจัย                                                                                                                          23

                1.     ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                            28

                        1.1     กลุ่มผู้มารับบริการ                                                                                                               30

.............................................................................................................................................................................................................................

สารบัญ (ต่อ) 


                                                                                                                                                                                 หน้า

                        1.1     กลุ่มผู้มารับบริการ                                                                                                              30

                        1.2     เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง                                                                                               31

                        1.3     ประเภทกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                          36

                2.     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                    37

                        2.1     ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย                                                                            38

                        2.2     คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา                                                                                 40

                3.     วิธีการรวบรวมข้อมูล                                                                                                                     42

                4.     การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                        45

บทที่ 4   ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                  49

                1.     ปัจจัยพื้นฐานทางประชากรและสังคมของผู้มารับบริการ.                                                     49

                        1.1     ลักษณะทางประชากรและสังคม                                                                                      50

                2.     คุณภาพการบริการในระดับปฐมภูมิของหน่วยบริการสุขภาพ กองทัพอากาศ                  52

                        2.1     มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับปฐมภูมิ                                        54

                        2.2     คุณภาพการบริบาลในระดับปฐมภูมิ ของหน่วยบริการสุขภาพ                                 54

                                   กองทัพอากาศจำแนกรายด้าน

                3.     ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับปัจจัยพื้นฐานของผู้มารับบริการ                  52

                        3.1     เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพบริการระหว่างปัจจัยพื้นฐาน                        55

                        3.2     เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพบริการระหว่างสถานะสุขภาพ                    60

บทที่ 5   บทสรุปและข้อเสนอแนะ                                                                                                                      63

                1.     บทย่อ สรุปผล                                                                                                                                 66

                2.     อภิปรายผล                                                                                                                                      67

                3.     ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                   69

บรรณานุกรม                                                                                                                                                          72

ภาคผนวก                                                                                                                                                               73

                ผนวก ก   แบบสอบถาม การประเมินคุณภาพการบริการ                                                               73

                ผนวก ข   แบบประเมินหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ กองทัพอากาศ                                              74

ประวัติย่อผู้วิจัย                                                                                                                                                     76

.............................................................................................................................................................................................................................

ผนวก ช ตัวอย่างสารบัญตารางประกอบ

รายการตารางประกอบ                   (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

                                                (ขนาดอักษร: หัวข้อ=16 เข้ม/ข้อความ=16 ปกติ)                          หน้า

ตารางที่  1        รูปแบบการประเมินผลของ Daniel Leroy  Stufferbeam (CIPP Model)                          31

ตารางที่  2        แสดงระดับประเมินคุณภาพการบริบาลในระดับปฐมภูมิ ของหน่วยบริการ                  34

ตารางที่  3        จำนวนกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณแยกโรงพยาบาลกองบิน                                             37

ตารางที่  4        จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลได้จริงแยกโรงพยาบาลกองบิน                                        38

ตารางที่  5        ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้มารับบริการ                                                             51

ตารางที่  6        คุณภาพการบริการในระดับปฐมภูมิของหน่วยบริการสุขภาพ กองทัพอากาศ               56

ตารางที่  7        มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพ กองทัพอากาศ                     64

.............................................................................................................................................................................................................................

ผนวก ซ ตัวอย่างสารบัญภาพประกอบ

 

รายการภาพประกอบ                      (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

                                                                                                                                                                หน้า

ภาพที่  1           ผังการจัดหน่วยโรงพยาบาลกองบิน กองทัพอากาศ          (ขนาดอักษร 16 ปกติ)         30

ภาพที่  2           กรอบความคิดในการทำวิจัย                                                                                                      34

.............................................................................................................................................................................................................................

ผนวก ฌ  ตัวอย่างบทที่ 1

                                                บทที่ 1                                    (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

                                                            บทนำ

 

1.   ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา    (ขนาดอักษร 18 เข้ม)

 

        ………………………………………………………………………………………………….…………................................. .(ขนาดอักษร 16 ปกติ) ...................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2.   คำถามของการวิจัย

 

        ………………………………………………………………………………………………….…………................................. .(ขนาดอักษร 16 ปกติ) ...................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ฯลฯ


ผนวก ญ ตัวอย่างบรรณานุกรม

 

บรรณานุกรม                                            (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

………..APA(American Psychological Association) style

กนิษฐา นิทัศน์พัฒนา. ตัวชี้วัดทางสาธารณสุข. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2538; 9:13-24

พงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข. เวชปฏิบัติครอบครัว บริการสุขภาพที่ใกล้ใจและใกล้บ้าน: แนวคิด

                      และประสบการณ์. กรุงเทพฯ: โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข.2542.

ยุวดี ฤาขา และคณะ  วิจัยทางการพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่4). กรุงเทพฯ: คณะแพทย์ศาสตร์

                      โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียรและคณะ. (2539). คุณภาพบริการพยาบาลโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย.

                      (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.hsri.or.th/htm/feauture/feauture.htm.

                      ( 5 กรกฎาคม 2545).

                  . (2543). งบประมาณในการดำเนินนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาท

                      ต่อคนต่อปีมาจากไหน . วารสารวิชาการสาธารณสุข 2544 ; 10 : -381-389 .

….(Vancouver Style)…..

Vega KJ, Pina I, Krevsky B.  Heart transplantation is associated with an increased risk for

                      pancreatobiliary disease.  Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al.  Childhood leukaemia in

                      Europe after Chernobyl: 5 year follow-up.  Br J Cancer 1996;73:1006-12.

The Cardiac Society of Australia and New Zealand.  Clinical exercise stress testing. Safety and

                      performance guidelines.  Med J Aust 1996;164:282-4.

Fisher GA, Sikic BI.  Drug resistance in clinical oncology and hematology.  Introduction.

                      Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.

Morse SS.  Factors in the emergence of infectious diseases.  Emerg Infect Dis [serial online] 1995

                      Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens].  Available from: URL:

                      http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Accessed December 25, 1999.


ผนวก ฎ ตัวอย่างประวัติย่อผู้วิจัย

 

                  ประวัติย่อผู้วิจัย                         (ขนาดอักษร 20 เข้ม)

 

ชื่อ-สกุล                      ......... (ขนาดอักษร: หัวข้อ=16 เข้ม/ข้อความ=16 ปกติ)…………..……………

วัน เดือน ปีเกิด         ………………………………………………………………………………….

ประวัติการศึกษา       ………………………………………………………


………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

ประวัติการทำงาน     ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

                                      ………………………………………………………………………………….

ตำแหน่งปัจจุบัน       ………………………………………………………………………………….

 

Comments