หน้าแรก


เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินลักษณะรายวิชาการเลี้ยงปลา


***ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562***

   วิชาการเลี้ยงปลา 2601 - 2102  3(6)
                
   
                                            
แผนบริหารจัดการเรียนรู้ประจำวิชาการเลี้ยงปลา   
                  
คู่มือนักเรียน
คำชี้แจงสำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาการเลี้ยงปลา
ประจำปีการศึกษา 2562

1. การเรียนนี้ให้ใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนแล้ว
2. ให้นักเรียนรับเอกสารจากครู ดังนี้
       2.1 ใบงานในแต่ละบท
       2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมกระดาษคำตอบ
3. จุดมุ่งหมายของการเรียน
    เมื่อนักเรียนเรียนจบแต่ละบทแล้วสามารถที่จะทำใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนได้
4. บทบาทของนักเรียน
      4.1 ก่อนเรียนนักเรียนควรศึกษาคู่มือนักเรียนอย่างละเอียดให้เข้าใจ
      4.2 ขณะเรียนนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนดังนี้
            4.2.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนลงในกระดาษคำตอบที่ครูแจกให้
            4.2.2 บันทึกการทำกิจกรรมลงในใบงานที่ครูแจกให้ และทำคำถามท้ายบท
       4.3 หลังเรียนให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำแต่ละบทอีกครั้ง
5. การประเมิน
 นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนด ครูประเมินลจากแบบประเมินในแต่ละบท
6. เนื้อหาที่จะเรียน ประกอบด้วย
       6.2 ใบงาน
       6.3 แบบทดสอบ

***ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562******ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560***

ปวช.2 ห้อง 1 ภาคเรียน 2/2560


ปวช.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปี2560  

2014-12-27

***ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557***

ภาพแปรรูปปลา


วิชาสอน57


วิชาสอน 57 - 2


***นักเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556***

นักเรียนที่เรียน ปี 2556***ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556***

          วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 2601 - 2107  3(6)

         
 กิจกรรมทัศนศึกษา
    

ทัศนศึกษา


         กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพการเรียนการสอน

นำวิชาเรียนมาบูรณาการกับ อกท.

สัมมนาชมรมวิชาชีพ

                   นายสมชาย  ท่าตะเคียน
                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นางกรวิกา  ศรีวัฒนวรัญญู
หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


นายสันติธรรม  เทพฉิม
Ċ
gap.pdf
(1626k)
สันติธรรม เทพฉิม,
20 ธ.ค. 2555 04:05
Ċ
สันติธรรม เทพฉิม,
20 ธ.ค. 2555 03:51
Ċ
สันติธรรม เทพฉิม,
20 ธ.ค. 2555 04:07