โปรแกรมคิดเงินเดือน ฟรี (รุ่น RS111)

โครงสร้างของโปรแกรม ADG Payroll Lite 2012
1. การตั้งค่าโปรแกรม
· การเลือกฐานข้อมูล
o ฐานข้อมูล Payroll Lite 2008
o ฐานข้อมูล Attendance ZK( TA Series )
o ฐานข้อมูล Attendance A1 ( F30 )
· กำหนดผู้ใช้งาน
o กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
· การสำรองฐานข้อมูล
o สำรองฐานข้อมูล Payroll Lite
· การตั้งค่าเครื่องลูกข่าย ( เฉพาะการลงทะเบียนหลายเครื่อง )
o ใช้กำหนดการเข้าใช้งานเครื่องลูกข่าย ( Activate Code )
2. งานทรัพยากรบุคคล
· รายชื่อบริษัท
o ชื่อบริษัท และที่อยู่ (ไทย / อังกฤษ)
· รายชื่อแผนก
o กำหนดชื่อแผนกของแต่ละบริษัท
· รายชื่อพนักงาน
o ข้อมูลพนักงาน
o ข้อมูลเงินเดือน
o ประวัติพนักงาน
o ความสามารถพิเศษ
o ข้อมูลธนาคาร
· วันหยุดประจำปี
o กำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำปี
· การลางาน
o กำหนดข้อมูลการลางานของพนักงานแต่ละคน
o สามารถดูการลาย้อนหลังได้
o พิมพ์ข้อมูลการลางานของพนักงานแต่ละคนได้
3. การจัดการเวลาทำงาน
· ตารางเวลา
o กำหนดช่วงเวลาในการทำงาน
o กำหนดรูปแบบพิเศษของตารางเวลา
o กำหนดรูปแบบการคำนวณสำหรับวันปกติ และ OT ได้
o กำหนดเวลาพักได้ ( Break Time )
· กะการทำงาน
o กำหนดตารางการทำงานได้ถึง 8 ตาราง ใน 1 วัน
o กำหนดเงื่อนไขการเข้าสาย – ออกก่อน
o กำหนดวันทำงานให้กับพนักงาน
o กำหนดสี เพื่อแสดงผลในแต่ละกะการทำงาน
o มีผลรวมสรุป ชั่วโมงทำงาน OT และวันทำงาน ในแต่ละกะการทำงานได้
· ตารางการทำงาน
o แสดง กะการทำงานของพนักงานแต่ละคน
o สามารถตั้งกะการทำงานแบบถาวร และชั่วคราวได้
o สามารถแสดงกะการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
o สามารถเปลี่ยนกะการทำงานได้
· นำเข้าข้อมูล
o นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ,Text File , CSV File
o ดึงข้อมูลโดยตรงจากฐานข้อมูลของ Attendance(TA Series , F30)
o กำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำเข้า
· แสดงเวลาทำงาน
o คำนวณเวลาทำงานตามกะการทำงานของพนักงาน
o แสดงเวลาการเข้างาน/ออกงานของพนักงาน
o ปรับเวลาการทำงานให้พนักงานในกรณีที่พนักงานลืมสแกน
o สรุปเวลาการทำงาน แบบตามตารางงาน แบบรายวัน แบบผลรวมตามพนักงาน
o กำหนดหัวข้อ และลำดับในการแสดงผลได้
o สามารถพิมพ์เป็นรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ Export เป็น File ได้

โปรแกรม Time Attandance Rightscan

4. การจัดการเงินเดือน
· สร้างงวดการจ่ายเงินเดือน
o กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือน ( เลือกช่วงวันที่ในการคำนวณ )
o กำหนดการหักประกันสังคมในงวด
o กำหนดยอดเงินเดือนที่จะนำมาคำนวณ ( สำหรับพนักงานรายเดือน )
· กำหนดรายได้-รายหักอื่นๆ
o กำหนดหัวข้อรายได้-รายหักอื่นๆ
o สร้างรายได้-รายหักแบบรายวัน เฉพาะพนักงานได้
o ระบุยอดรายได้-รายหัก แบบรายวัน
· การคำนวณเงินเดือน
o คำนวณเวลาทำงานตามกะการทำงานของพนักงาน
o แสดงเวลาการเข้างาน/ออกงานของพนักงาน
o สรุปเวลาการทำงาน แบบตามตารางงาน แบบรายวัน แบบผลรวมตามพนักงาน
o สรุปรายได้แบบรายวัน และรายได้แบบผลรวม
o กำหนดหัวข้อ และลำดับในการแสดงผลได้
o สามารถพิมพ์เป็นรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ Export เป็น File ได้
· สรุปรายการเงินเดือน
o แสดงข้อมูลสรุปของพนักงานในงวดการทำงานนั้นๆ
o พิมพ์สลิปเงินเดือนของพนักงาน
· รายงาน
o แสดงสรุปรายการเงินเดือนทั้งหมด ตามงวด
o สามารถพิมพ์เป็นรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ Export เป็น File ได้
· การตั้งค่าสลิปเงินเดือน
o กำหนดรูปแบบตัวอักษรและขนาด
o กำหนดข้อมูลและตำแหน่ง ในการพิมพ์ออกสลิป

RS111

rs111

rs111

5. ข้อมูลโปรแกรม
· บันทึกการใช้งานโปรแกรม
o แสดงข้อมูลการใช้งานในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
o เลือกช่วงเวลาในการแสดงผลได้
o สามารถพิมพ์เป็นรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ Export เป็น File ได้
o สามารถลบข้อมูลออกได้ ( เฉพาะผู้มีสิทธิในการลบ )

RightScan Payroll