แจ้งเรื่องเงินอุดหนุน

โพสต์14 พ.ค. 2561 20:34โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2563 01:57 ]
20 มี.ค. 63   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน 
                    รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) จำนวน 5 รายการ
                    (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
                    ค่าจัดการเรียนการสอน) โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 20 มีนาคม 2563 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชี
                    เงินฝากธนาคารไปอัพเดท ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ.2 (รายละเอียด) 

29 ม.ค. 63   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
                    รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
                    โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร-
                    ไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ.2 (ใช้ใบเสร็จรับเงินของปี 63 
                    ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ.2(รายละเอียด) 
27 ธ.ค. 62   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
                    ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
                    ขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 รายการ (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
                    สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
                   ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ  ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ. 2 
                    (รายละเอียด)   
13 พ.ย. 62   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
                    ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
                    ขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 รายการ (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน)
                    โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ  
                    ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ. 2 (รายละเอียด)   
      
10 ต.ค. 62   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
                    รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                    โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร-
                    ไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ.2 (ใช้ใบเสร็จรับเงินของปี 63 
                    ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ.2(รายละเอียด) 
                  
10 ต.ค. 62   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
                    ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 รายการ กรณีที่ได้รับ
                    จัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจำนวน โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน วันที่ 9 ตุลาคม 2562 
                    ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ  ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ. 2 
                    (ใช้ใบเสร็จรับเงินของปี 63 ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ.2(รายละเอียด)  
  
10 ต.ค. 62   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายการค่าจัดการเรียน-
                    การสอน เพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
                    โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ 
                    ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ. 2  (ใช้ใบเสร็จรับเงินของปี 63 
                    ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ.2(รายละเอียด)