ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่จะส่งเอกสาร    การจัดซื้อ/จัดจ้าง  ทุกครั้งที่ส่งเอกสารเบิกเงินต้องแนบสำเนา-
หน้าปกสมุดธนาคารที่มีเลขที่บัญชีธนาคารและหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขาย
ผู้รับจ้าง  ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน)  ทุกครั้ง

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:35โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 21:04 ]

17 ต.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชี วันที่ 16 ต.ค. 61 (รายละเอียด)
17 ต.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 2,4 ต.ค. 61 (รายละเอียด)
20 ก.ย. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 20 ก.ย. 61 (รายละเอียด)
17 ก.ย. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 14 ก.ย. 61 (รายละเอียด)
11 ก.ย. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 10 ก.ย. 61 (รายละเอียด)
  3 ก.ย. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 3 ก.ย. 61 (รายละเอียด)
31 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 30 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
28 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน วันที่ 28 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
28 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 28 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
27 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 27 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
24 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 20 ส.ค. 61 , 24 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 16 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
14 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 10 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
  9 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 8 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
  2 ส.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 1 ส.ค. 61 (รายละเอียด)
26 ก.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 24 ก.ค. 61 และวันที่ 25 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 18 ก.ค. 61 (รายละเอียด)

รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:11โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 20:09 ]

 13 พ.ย. 61   ตามที่โรงเรียนได้ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สพป.นฐ. 2 ดำเนินการเพื่อเบิกเงินให้กับผู้ขาย - ผู้รับจ้าง นั้น
                   บัดนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ขาย - ผู้รับจ้าง แล้ว แต่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินให้
                   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นฐ. ๒ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
                   ช่วยติดตามใบเสร็จรับเงิน (รายละเอียดดังแนบ) พร้อมนำส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นฐ.2 ด่วน
                   (รายละเอียด)

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

โพสต์10 ก.ค. 2561 22:11โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2561 22:11 ]


หนังสือเวียน

โพสต์20 พ.ค. 2561 17:39โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 21:02 ]

ที่ ศธ 04059/ว 1945     ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                     โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (รายละเอียด)
ที่ ศธ 04059/ว 5520     ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561
                                     (รายละเอียด)

แจ้งเรื่องเงินอุดหนุน

โพสต์14 พ.ค. 2561 20:34โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 01:52 ]

 8 พ.ย. 61   พป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
                   ปีการศึกษา 2561 (70%) จำนวน 3  รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่  8 พฤศจิกายน  2561 
                   ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง   พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
                   ส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด) 
 2 ต.ค. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้-
                   ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม รายการค่าหนังสือเรียน เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                   วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง
                   พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)
11 ก.ย. 61   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
                    เข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน วันที่ 10 กันยายน 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
                    ไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2)
                    (รายละเอียด)
31 ส.ค. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้-
                    ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) จำนวน 4 รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                    วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง
                    พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)
26 มิ.ย. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้-
                    ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) ครั้งที่ 2 รายการค่าหนังสือเรียน เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง
                    พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)
15 พ.ค. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้-
                    ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) จำนวน 4 รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                    ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง
                    พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)
12 ก.พ. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ -
                    ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
                    ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
                    ส่ง สพป.นฐ. 2 ( ให้ระบุ ได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2 ) (รายละเอียด)
9 ม.ค. 61     สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
                    เข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน วันที่ 8 มกราคม 2561 ให้โรงเรียนตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุน
                    ของโรงเรียนพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ. 2 (รายละเอียด)
14 พ.ย. 60   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ -
                    ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
                    ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
                    ส่ง สพป.นฐ. 2 ( ให้ระบุ ได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2 ) (รายละเอียด)

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์26 มี.ค. 2561 19:12โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 20:09 ]

25 ก.ย.61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  ก.ย. 61 โอนเข้าบัญชีวันที่  25  กันยายน  2561  
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่  5 ตุลาคม  2561 
                     (รายละเอียด) 
28 ส.ค.61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  ส.ค. 61 โอนเข้าบัญชีวันที่  28  สิงหาคม  2561  
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่  5 กันยายน  2561 
                     (รายละเอียด) 
24 ก.ค.61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.ค. 61 โอนเข้าบัญชีวันที่  24 กรกฎาคม 2561  
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
                     (รายละเอียด) 
26 มิ.ย. 61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  มิ.ย. 61  โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 มิถุนายน  2561 
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่  5  กรกฎาคม 2561 
                     (รายละเอียด) 
25 พ.ค. 61    แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  พ.ค. 61 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2561 
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่  5 มิถุนายน 2561 
                     (รายละเอียด) 
16 พ.ค. 61    แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูวิกฤต และครู SP2) ประจำเดือน เมษายน 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 
                     15 พฤษภาคม 2561  ห้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  (รายละเอียด)  
 8  พ.ค. 61    แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  (นักการภารโรง)   ประจำเดือน เม.ย. 61  โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 
                     8 พฤษภาคม 2561 ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 
                     11 พฤษภาคม 2561  (รายละเอียด)  
30 เม.ย. 61   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ประจำเดือน  เมษายน 2561 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 
                     30 เมษายน 2561  ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 
                     5 พฤษภาคม 2561  (รายละเอียด)  
25 เม.ย. 61   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานราชการ และครูวิทย์-คณิต) ประจำเดือน เม.ย. 61 
                     โอนเข้าบัญชี วันที่  25 เมษายน 2561  ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว 
                      ภายในวันที่  5 พฤษภาคม 2561  (รายละเอียด)  
27 มี.ค. 61    แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  มี.ค. 61  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
                     (รายละเอียด) 
6  มี.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุใหม่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6 ราย  โอนเข้าบัญชี
                     ภายในวันที่  6 มีนาคม 2561 (รายละเอียด)  
23 ก.พ. 61    แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   ประจำเดือน  ก.พ. 61  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
                      (รายละเอียด) 
26 ม.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  ม.ค. 61  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 
                      ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
                      (รายละเอียด) 


1-6 of 6