ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่จะส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้งที่ส่งเอกสารเบิกเงินต้องแนบสำเนา
หน้าปกสมุดธนาคาร
ที่มีเลขที่บัญชีธนาคาร และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง(ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน) 
ทุกครั้ง

23 มี.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  23 มี.ค. 60 (รายละเอียด) 
21 มี.ค. 60  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%)  (รายละเอียด) 
21 มี.ค. 60  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง ขอให้โรงเรียนเร่งติดตามใบเสร็จรับเงินและนำส่งด่วน (รายละเอียด)                
20 มี.ค. 60  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                   ( e-bidding) (รายละเอียด) 
17 มี.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  15 มี.ค. 60 (รายละเอียด) 
14 มี.ค. 60  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (รายละเอียด) 
14 มี.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  13 มี.ค. 60 (รายละเอียด) 
  8 มี.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  8 มี.ค. 60 (รายละเอียด) 
  2 มี.ค. 60  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (รายละเอียด)  
27 ก.พ. 60  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/60 (70%) เข้าบัญชีวันที่ 24 ก.พ. 60 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับ 
                   พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2  (รายละเอียด) 
27 ก.พ. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  27 ก.พ. 60   (รายละเอียด) 
23 ก.พ. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  23 ก.พ. 60   (รายละเอียด) 
23 ก.พ. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.พ. 2560 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 23 ก.พ. 2560 (รายละเอียด)     
14 ก.พ. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  14 ก.พ. 60   (รายละเอียด) 
31 ม.ค. 60 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  31 ม.ค. 60  (รายละเอียด) 
28 ม.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  13 ม.ค. 60  (รายละเอียด) 
26 ม.ค. 60  แจ้งโอนเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน) ประจำเดือน  ม.ค. 2560 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 
                    26  ม.ค. 2560 (รายละเอียด) 
26 ม.ค. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ม.ค. 2560 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 26 ม.ค. 2560 (รายละเอียด)        
19 ม.ค. 60  สพฐ.โอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/59 (30%) เข้าบัญชีวันที่ 17 ม.ค. 60  และ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน                               ภาคเรียนที่ 2/59 เข้าบัญชีวันที่ 18 ม.ค. 60 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2
17 ม.ค. 60  แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ดังนี้
 6 ม.ค.  60   หนังสือ ที่ ศธ 04059/5778 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รายละเอียด)
27 ธ.ค. 59   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ธ.ค. 2559 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2559 (รายละเอียด)   
15 ธ.ค. 59   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  13 ธ.ค. 2559 (รายละเอียด)  
 7 ธ.ค. 59    แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (รายละเอียด)                                  
 7 ธ.ค. 59    โรงเรียนวัดจินดาราม ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 รายการค่าซ่อมแซมอาคารประกอบ
                            (รายละเอียด)
29 พ.ย. 59   แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์/คณิต ประจำเดือน ต.ค. 2559 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 29 พ.ย. 2559 (รายละเอียด)   
29 พ.ย. 59  แบบสำรวจข้อมูลงบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) (รายละเอียด)  
25 พ.ย. 59   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ต.ค. 2559 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 พ.ย. 2559 (รายละเอียด)  
24 พ.ย. 59  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครุภัณฑ์ตามความขาดแคลน) 
23 พ.ย. 59  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น,
21 พ.ย. 59  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด) 
11 พ.ย. 59  แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ค่าก่อสร้างลานกีฬา และ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ)
 8 พ.ย. 59   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) ประจำเดือน ต.ค. 2559 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 8 พ.ย. 2559 (รายละเอียด)  
 2 พ.ย. 59   แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และ ครุภัณฑ์การศึกษา) 
 1 พ.ย. 59   แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%) สพฐ. โอนเข้าบัญชีวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้โรงเรียน
                    นำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ แล้วออกใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นฐ. 2                                     ด่วน (รายละเอียด)    
27 ต.ค. 59   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   (รายละเอียด)                                    
26 ต.ค. 59   แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559  โอนเข้าบัญชี
                    วันที่ 26 ตุลาคม 2559 (รายละเอียด)  
21 ต.ค. 59   การจัดทำแบบ ปปช. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)             
19 ต.ค. 59   แจ้งรหัสงบประมาณ งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)
18 ต.ค. 59   แจ้งรหัสงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด) 
13 ต.ค. 59   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2560) 
5  ต.ค. 59   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  5 ต.ค. 59  (รายละเอียด)                     
20 ก.ย. 59   สพฐ.โอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)  เข้าบัญชีวันที่ 13 กันยายน                                        2559 (ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีธนาคาร  ไปปรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ด่วน                        
 ก.ย. 59    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ (Operating System)             
                            พร้อม Application สำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                   (รายละเอียด) 
8  ก.ย. 59    ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (รายละเอียด) 
30 ส.ค. 59   ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (รายละเอียด)                                                           
25 ก.ค. 59   ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
                    พร้อม Application  สำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                    (e-bidding)(รายละเอียด)                                                                                                                             
21 ก.ค. 59   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ (Operating System)  
                    พร้อม Application สำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
                    (รายละเอียด)           
15  มิ.ย. 59  ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
                    พร้อม Application  สำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                    (e-bidding)(รายละเอียด)             
10  มิ.ย. 59  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ (Operating System)                  
                   พร้อม Application สำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (รายละเอียด)