ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่จะส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เอกสารการเบิกเงิน
ต้องแนบสำเนาน้าปกสมุดนาคารที่มีเลขที่บัญชีธนาคาร
และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
(ย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 6 เดือน) ทุกครั้ง

แจ้งข่าวการโอนเงิน

โพสต์26 พ.ย. 2563 18:23โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต ]

20 ม.ค. 64  แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 18 ม.ค. 64 (รายละเอียด) 
13 ม.ค. 64  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ ธ.ค.63 และค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
                   พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ร.ร.วัดบางพระ)  (ราละเอียด) 
30 ธ.ค. 63   แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โอนเข้าบัญชีวันที่ 29 ธ.ค. 63 
                    (รายละเอียด)  
25 ธ.ค. 63   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 63 และค่าเช่าบ้าน 
                   โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ธ.ค. 2563  (รายละเอียด) 
24 ธ.ค. 63   แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าตอบแทน
                    ใช้สอย โอนเข้าบัญชีวันที่ 22 ธ.ค. 63 (รายละเอียด) 
15 ธ.ค. 63   แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาธุรการ โอนเข้าบัญชีวันที่ 14 ธ.ค. 63 (รายละเอียด) 
  9 ธ.ค. 63   แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาธุรการ และค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
                    ประจำเดือน พย.63 โอนเข้าบัญชีวันที่ 8 ธ.ค. 63 (รายละเอียด) 
 8 ธ.ค. 63    แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน และค่าจ้างเหมาธุรการ โอนเข้าบัญชีวันที่  4 ธ.ค.63
                    (รายละเอียด) 
30 พ.ย. 63   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน พ.ย. 63 โอนเงินเข้าบัญชี
                    วันที่ 25 พ.ย. 63 (รายละเอียด) 
24 พ.ย. 63   แจ้งโอนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ และเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1 
                    ปีการศึกษา 2563 (70%) โอนเข้าบัญชีวันที่ 24 พ.ย.63  
18 พ.ย. 63   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 พ.ย.63  
13 พ.ย. 63   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 12 พ.ย. 63 
10 พ.ย. 63   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 พ.ย. 63 
  2 พ.ย. 63   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 ต.ค. 63 
20 ต.ค. 63   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 ต.ค. 63 
12 ต.ค. 63   แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 ต.ค. 63 
 2 ต.ค. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 1 ต.ค. 63 
30 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 29 ก.ย. 63 
25 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 23 - 24 ก.ย. 63 
23 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 22 ก.ย. 63 
21 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 ก.ย. 63 
18 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 18 ก.ย. 63 
14 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 11 ก.ย. 63 
11 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 ก.ย. 63 
10 ก.ย. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 9 ก.ย. 63 
 9 ก.ย. 63     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 8 ก.ย. 63 
31 ส.ค. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 31 ส.ค. 63
24 ส.ค. 63    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 20 ส.ค. 63 
17 ส.ค. 63     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่   13 ส.ค. 63 , 14 ส.ค. 63 
10 ส.ค. 63     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่   7 ส.ค. 63  
  

แจ้งการโอนเงินกรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โพสต์30 มี.ค. 2563 21:33โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2564 00:43 ]

15 ม.ค. 64  แจ้งโอนเงินกรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามที่โรงเรียนได้ส่ง
                   เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างนั้น  
                   บัดนี้  กรมบัญชีกลาง  ได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
                   รียบร้อยแล้ว  แต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพป.นฐ.2  
                   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงขอความอนุเคราะห์ โรงเรียน
                   ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ช่วยติดตามใบเสร็จรับเงินจำนวนดังกล่าว  
                   พร้อมนำส่ง  สพป.นฐ.2 ลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                   (รายละเอียด)  

แจ้งเรื่องเกี่ยวกับเงินอุดหนุน

โพสต์14 พ.ค. 2561 20:34โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2563 18:58 ]

25 พ.ย. 63   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)  จำนวน
                    3 รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
                    ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง 
                    พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน  ส่ง สพป.นฐ.2 ด่วน (รายละเอียด) 
22 ก.ย. 63   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1
                    ปีการศึกษา 2563 โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 22 กันยายน 2563
                    ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง 
                    พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.นฐ.2 ด่วน (รายละเอียด) 
25 ส.ค. 63   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(30%) ครั้งที่ 2
                    เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ให้โรงเรียนนำสมุด
                    บัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
                    ส่ง สพป.นฐ.2 (รายละเอียด) 
16 มิ.ย. 63   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ60 
                    ในส่วนของ  30%  โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนภายในวันที่ 
                    15 มิถุนายน 2563   ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปอัพเดท  
                    ตรวจสอบความถูกต้อง   พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน    ส่ง สพป.นฐ.2  
                    (รายละเอียด) 


1-3 of 3