ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่จะส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ทุกครั้งที่ส่งเอกสารเบิกเงินต้องแนบสำเนา-
หน้าปกสมุดธนาคารที่มีเลขที่บัญชีธนาคารและหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขาย
ผู้รับจ้าง  ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน)  ทุกครั้ง

หนังสือเวียน

โพสต์20 พ.ย. 2561 22:56โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 22:55 ]


ที่ ศธ 04059/ว 1945     ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                                     โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (รายละเอียด) 
ที่ ศธ 04059/ว 5520     ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561
                                     (รายละเอียด) 

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:35โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 00:06 ]

23 เม.ย. 62    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  22 เม.ย. 62 (รายละเอียด)  
17 เม.ย. 62    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  11 เม.ย. 62 (รายละเอียด)  
11 เม.ย. 62    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  10 เม.ย. 62 (รายละเอียด)  
 9 เม.ย.  62    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  5 เม.ย. 62 (รายละเอียด)  
2 เม.ย.  62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  28  มี.ค. 62 (รายละเอียด)  
26 มี.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  25  มี.ค. 62 (รายละเอียด)  
22 มี.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  21  มี.ค. 62 (รายละเอียด)  
15 มี.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  13-14  มี.ค. 62 (รายละเอียด)  
13 มี.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  11 มี.ค. 62 (รายละเอียด)  
 8 มี.ค. 62      แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  7 มี.ค. 62 (รายละเอียด)  
  1 มี.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  25 ก.พ. 62 , 1 มี.ค. 62     
25 ก.พ. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  20 ก.พ. 62 (รายละเอียด)  
11 ก.พ. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  11 ก.พ. 62 (รายละเอียด)  
11 ก.พ. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  8 ก.พ. 62 (รายละเอียด)  
   8 ก.พ. 62    แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  7 ก.พ. 62 (รายละเอียด) 
   4 ก.พ. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  28 ม.ค. 62 , 29 ม.ค. 62  
 28 ม.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  25 ม.ค. 62 (รายละเอียด) 
18  ม.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  10 ม.ค. 62 (รายละเอียด) 
15  ม.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  7 และ 15  ม.ค. 62 (รายละเอียด) 
  3  ม.ค. 62     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  26  ธ.ค. 61 (รายละเอียด) 
25  ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน เข้าบัญชี  วันที่  25  ธ.ค. 61 (รายละเอียด) 
21  ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี   วันที่  20  ธ.ค. 61 (รายละเอียด) 
19  ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี   วันที่  19  ธ.ค. 61 (รายละเอียด) 
19  ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี   วันที่  18  ธ.ค. 61 (รายละเอียด) 
14  ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี   วันที่  12  ธ.ค. 61 (รายละเอียด) 
  4  ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  4 ธ.ค. 61 (รายละเอียด)
23 พ.ย. 61     แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาล และค่าการศึกษาบุตร โอนเข้าบัญชี  วันที่ 23 พ.ย. 61 (รายละเอียด)
19 พ.ย. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 19 พ.ย. 61 (รายละเอียด)
17 ต.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชี วันที่ 16 ต.ค. 61 (รายละเอียด)
17 ต.ค. 61     แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 2,4 ต.ค. 61 (รายละเอียด)

แจ้งโอนเงินกรณีจ่ายตรง ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:11โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 00:06 ]

 2  เม.ย. 62  ตามที่โรงเรียนได้ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สพป.นฐ. 2 ดำเนินการเพื่อเบิก จ่าย เงินให้กับ
                    ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นั้น  บัดนี้กรมบัญชีกลางได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้ว แต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
                    ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นฐ. ๒ จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียน
                    ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องติดตามใบเสร็จรับเงิน พร้อมนำส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                    สพป.นฐ.2 ด่วน (รายละเอียด)

                  

แจ้งเรื่องเงินอุดหนุน

โพสต์14 พ.ค. 2561 20:34โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2562 02:20 ]

17 เม.ย. 62  สพป.นฐ. 2 แจ้งรายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน  (รายละเอียด) 
25 มี.ค. 62   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 
                    ปีการศึกษา 2562 (70%) จำนวน 5  รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่  22 มีนาคม 2562 
                    ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง   พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
                    ส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด) 
 6  มี.ค. 62   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
                    เข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน วันที่ 5 มีนาคม 2562 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
                    ไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) 
                    (รายละเอียด) 
26 ก.พ. 62  สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
                   ปีการศึกษา 2561ครั้งที่ 2 (30%) จำนวน 3  รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 
                   ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง   พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
                   ส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด) 
 8 พ.ย. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ-
                   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
                   ปีการศึกษา 2561 (70%) จำนวน 3  รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่  8 พฤศจิกายน  2561 
                   ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง   พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
                   ส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด) 
 2 ต.ค. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้-
                   ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม รายการค่าหนังสือเรียน เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                   วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง
                   พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)
11 ก.ย. 61   สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
                    เข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน วันที่ 10 กันยายน 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
                    ไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2)
                    (รายละเอียด)
31 ส.ค. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้-
                    ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) จำนวน 4 รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                    วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง
                    พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)
26 มิ.ย. 61   สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้-
                    ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) ครั้งที่ 2 รายการค่าหนังสือเรียน เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง
                    พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์26 มี.ค. 2561 19:12โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 20:39 ]

25 เม.ย.62    แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต) ประจำเดือน 
                     เมษายน 2562 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 เมษายน 2562  ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการ-
                     ของลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันวันที่  5  พฤษภาคม  2562 (รายละเอียด) 
23 เม.ย.62    แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์-คณิต ตกเบิก เดือนมีนาคม 2562 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 23 เมษายน 2562  
                     (รายละเอียด) 
26 มี.ค.62     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2562 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562  
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่  5  เมษายน  2562 
                     (รายละเอียด) 
25 ก.พ.62     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่  5 มีนาคม  2562 
                     (รายละเอียด) 
28 ม.ค.62     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  มกราคม 2562 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่  28  มกราคม  2562  
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่  5 กุมภาพันธ์  2562 
                     (รายละเอียด) 
25 ธ.ค.61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  ธ.ค. 61 โอนเข้าบัญชีวันที่  25  ธันวาคม  2561  
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่  5 มกราคม  2562 
                     (รายละเอียด) 
19 ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง ตกเบิกเดือน ต.ค. 61) โอนเข้าบัญชีวันที่19 ธันวาคม  2561 
                     ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของนักการภารโรง ภายในวันวันที่  21 ธันวาคม 2561
                     (รายละเอียด) 
 6 ธ.ค. 61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทย์+คณิต ตกเบิกเดือน ตุลาคม 2561 และ พฤศจิกายน 2561
                     โอนเข้าบัญชีวันที่ 6 ธันวาคม  2561 ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฎิบัติงานราชการของครูวิทย์+คณิต
                     ภายในวันวันที่  12 ธันวาคม 2561 (รายละเอียด) 
27 พ.ย.61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานราชการ ครูรายเดือน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  และธุรการโรงเรียน)
                     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลา-
                     ปฎิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันวันที่  6 ธันวาคม 2561 (รายละเอียด) 
21 พ.ย.61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูรายเดือน และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ(น.ส.ศิริเพ็ญ ยังอยู่) 
                     ประจำเดือน  ต.ค. 61 โอนเข้าบัญชีวันที่  21 พฤศจิกายน  2561 (รายละเอียด) 
19 พ.ย.61     แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และธุรการโรงเรียน)
                     ประจำเดือน  ต.ค. 61 โอนเข้าบัญชีวันที่  19 พฤศจิกายน  2561 (รายละเอียด) 


1-5 of 5