ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่จะส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้งที่ส่งเอกสารเบิกเงินต้องแนบสำเนาหน้าปกสมุดธนาคาร
ที่มีเลขที่บัญชีธนาคาร และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง(ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน) 
ทุกครั้ง

แจ้งโอนเงินอุดหนุน

โพสต์8 ม.ค. 2561 19:06โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 23:10 ]

  9 ม.ค.  61  สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรีียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  เข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป 
                    ของโรงเรียน  วันที่ 8 มกราคม 2561 ให้โรงเรียนตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 
                    (รายละเอียด)  
14 พ.ย. 60  สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
                   และมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) 
                   เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบ
                   ความถูกต้อง  พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 ( ให้ระบุ ได้รับเงินจาก  สพป.นฐ. 2 ) (รายละเอียด)  
15 ก.ย. 60  สพฐ. แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สำหรับนักเรียนยากจน โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป
                   ของโรงเรียน  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินอุดหนุนไปปรับ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง 
                   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (รายละเอียด) 
31 ส.ค. 60  สพฐ.โอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
                   เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)  
27 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินอุนหนุน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
                   ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นฐ. ๒ ด่วน
                   (รายละเอียด) 

หนังสือเวียน

โพสต์13 ธ.ค. 2560 00:18โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 00:18 ]

ว 5520  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  ปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561 (รายละเอียด) 

รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง

โพสต์23 พ.ย. 2560 22:52โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 20:44 ]

19 ม.ค. 61   รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง ขอให้โรงเรียนเร่งติดตามใบเสร็จรับเงิน และนำส่งกลุ่มบริหารงานการเงิน-
และสินทรัพย์  สพป.นฐ. เขต 2 ด่วน (รายละเอียด)   

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์7 พ.ย. 2560 19:16โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 23:11 ]

26 ธ.ค. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  ธ.ค. 60  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 26 ธันวาคม 60 ให้โรงเรียนส่งบัญชี-
                   ลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ. 2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รายละเอียด) 
12 ธ.ค. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง 14 อัตรา ตกเบิก  ต.ค. 60  -  พ.ย. 60) โอนเข้าบัญชีวันที่ 12 ธันวาคม 60 
                   ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการ  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่แนบส่งสำนักงานประกันสังคม  (รายละเอียด) 
27 พ.ย. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทย์ - คณิต) ตกเบิก  ต.ค. 60  -  พ.ย. 60  โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 พฤศจิกายน 60 
                   ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการ  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รายละเอียด) 
27 พ.ย. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  พ.ย. 60  โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 พฤศจิกายน 60 ให้โรงเรียนส่งบัญชี
                   ลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ. 2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รายละเอียด) 
10 พ.ย. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายการนักการภารโรง 30 อัตรา ประจำเดือน ต.ค. 60 โอนเข้าบัญชีวันที่ 9 พฤศจิกายน 60 
                   ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 60 (รายละเอียด)  
 8 พ.ย. 60   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว( 4 รายการ ) ประจำเดือน ต.ค. 60 โอนเข้าบัญชีวันที่ 7 พฤศจิกายน 60 ให้โรงเรียน
                   ส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 60 (รายละเอียด)  
28 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ส.ค.60 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 28 สิงหาคม 60  ให้โรงเรียนส่งบัญชี
                   ลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ.2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รายละเอียด)   
25 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.ค.60 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 60  ให้โรงเรียนส่งบัญชี
                   ลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ.2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รายละเอียด)   
27 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประจำเดือน มิ.ย. 60  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่  27 มิถุนายน 60 (รายละเอียด) 

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย

โพสต์11 ต.ค. 2560 03:14โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 00:21 ]

11 ต.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  6 ต.ค. 60  (รายละเอียด)    
  3 ต.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  2 ต.ค. 60  (รายละเอียด)    
30 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  28 ก.ย. 60  (รายละเอียด)    
30 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  25 ก.ย. 60  (รายละเอียด)    
18 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  13 ก.ย. 60  (รายละเอียด)    
13 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  11 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
13 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  6 ก.ย. 60  (รายละเอียด)    
 4 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย  วันที่  29 ส.ค. 60 , วันที่  31 ส.ค. 60  , วันที่  1 ก.ย. 60    
24 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  23 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
21 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  18 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
  9 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  8 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
  1 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 27 ก.ค. 60  (รายละเอียด)   
26 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 25 ก.ค. 60  (รายละเอียด)   
25 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 21 ก.ค. 60  (รายละเอียด)   
17 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  17 ก.ค. 60 (รายละเอียด)       
13 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  11 ก.ค. 60 (รายละเอียด)       
  7 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  6 ก.ค. 60 (รายละเอียด)       
29 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่ายวันที่ 28 มิ.ย. 60  (รายละเอียด)  
23 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  23 มิ.ย. 60 (รายละเอียด)       

เอกสารที่ใช้ประกอบการไปอบรม

โพสต์20 ก.ค. 2560 21:53โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 03:27 ]

เอกสารที่ใช้ประกอบการไปอบรม  (รายละเอียด) 
       ( เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ  หมายถึง  ให้สั่งพิมพ์หลักสูตรที่จะอบรมแนบมาด้วย)
                                                         

1-6 of 6