ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่จะส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้งที่ส่งเอกสารเบิกเงินต้องแนบสำเนา-
หน้าปกสมุดธนาคารที่มีเลขที่บัญชีธนาคารและหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน)ทุกครั้ง

ค้างส่งบัญชีลงเวลาของลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์7 มิ.ย. 2561 19:25โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 20:26 ]

12 มิ.ย. 61 รายชื่อโรงเรีียนค้างส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
                  ให้โรงเรียนติดตามนำส่ง สพป.นฐ.เขต 2 ด่วน (รายละเอียด) 

หนังสือเวียน

โพสต์20 พ.ค. 2561 17:39โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 20:26 ]

ที่ ศธ 04059/ว 1945  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
                                 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (รายละเอียด) 
ที่ ศธ 04059/ว 5520  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  ปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561
                                 (รายละเอียด) 

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย

โพสต์17 พ.ค. 2561 00:52โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 18:29 ]

18  มิ.ย. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  15 มิ.ย. 61  (รายละเอียด)      
12  มิ.ย. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  12 มิ.ย. 61  (รายละเอียด)      
 8  มิ.ย. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่   8 มิ.ย. 61  (รายละเอียด)     
22 พ.ค. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่   22  พ.ค. 61  (รายละเอียด)     
17 พ.ค. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่   17 พ.ค. 61  (รายละเอียด)     
  8 พ.ค. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่   8 พ.ค. 61  (รายละเอียด)    
20 เม.ย. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  18,20 เม.ย. 61  (รายละเอียด)    
17 เม.ย. 61 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  11 เม.ย. 61  (รายละเอียด)   
28 มี.ค. 61  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  28  มี.ค. 61  (รายละเอียด)    
16 มี.ค. 61  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  16  มี.ค. 61  (รายละเอียด)    
12 มี.ค. 61  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  12  มี.ค. 61  (รายละเอียด)    


แจ้งเรื่องเงินอุดหนุน

โพสต์14 พ.ค. 2561 20:34โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2561 02:09 ]

15 พ.ค. 61  สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต-
                   อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 
                   ปีการศึกษา 2561 (70%) จำนวน 4 รายการ เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
                   ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 
                   (ให้ระบุได้รับเงินจาก สพป.นฐ. 2) (รายละเอียด)  
12 ก.พ. 61  สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต-
                   อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
                   ปีการศึกษา 2560 (30%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชี-
                   เงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 ( ให้ระบุ ได้รับเงินจาก  
                   สพป.นฐ. 2 ) (รายละเอียด)  
  9 ม.ค.  61 สพป.นฐ. 2 โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรีียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  เข้าบัญชี -
                   เงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน  วันที่ 8 มกราคม 2561 ให้โรงเรียนตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน
                   พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน  ส่ง สพป.นฐ. 2   (รายละเอียด)  
14 พ.ย. 60  สพป.นฐ.2 โอนเงินอุดหนุน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต-
                    อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
                    ปีการศึกษา 2560 (70%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชี-
                    เงินฝากธนาคารไปปรับ ตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง สพป.นฐ. 2 ( ให้ระบุ ได้รับเงินจาก  
                    สพป.นฐ. 2 ) (รายละเอียด)  

รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงิน กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โพสต์11 พ.ค. 2561 02:18โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2561 02:18 ]

  8  มิ.ย. 61   รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง ขอให้โรงเรียนเร่งติดตามใบเสร็จรับเงิน  
                     และนำส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.นฐ. เขต 2 ด่วน (รายละเอียด)   

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์26 มี.ค. 2561 19:12โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 20:27 ]

25 พ.ค. 61   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  พ.ค. 61  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2561 
                    ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่  5 มิถุนายน 2561 (รายละเอียด) 
16 พ.ค. 61   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูวิกฤต และครู SP2) ประจำเดือน เมษายน 2561  โอนเข้าบัญชีวันที่ 
                    15 พฤษภาคม 2561  ห้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว  (รายละเอียด)  
 8  พ.ค. 61  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) ประจำเดือน เม.ย. 61  โอนเข้าบัญชีวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
                    ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2561  (รายละเอียด)  
30 เม.ย. 61  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการโรงเรียน) ประจำเดือน  เมษายน 2561  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 
                    30 เมษายน 2561 ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  
                    (รายละเอียด)  
25 เม.ย. 61  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานราชการ และครูวิทย์-คณิต) ประจำเดือน เม.ย. 61  โอนเข้าบัญชีวันที่ 
                    25 เมษายน 2561 ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
                    (รายละเอียด)  
27 มี.ค. 61   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  มี.ค. 61  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 
                    ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ. 2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
                    (รายละเอียด) 
6  มี.ค. 61    แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุใหม่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6 ราย  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 
                    6 มีนาคม 2561 (รายละเอียด)  
23 ก.พ. 61   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  ก.พ. 61  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
                    ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ. 2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
                    (รายละเอียด) 
26 ม.ค. 61   แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน  ม.ค. 61  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 
                    ให้โรงเรียนส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ. 2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
                    (รายละเอียด) 


1-6 of 6