ข้อมูลบุคลากร

1


ดร อุดมพร กันทะใจ
รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


2

นางสาวจรัสธรรม    เดชบุญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3 


นางสาวเมตตา  บุดดาเพ็ง 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

4 


นางสาวจิตสุภา  วงษ์เบาะ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ


5
 

นางนัชชา   สิทธิสมาน  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
6
 

นางพรรณรัตน์  คำหาญพล     
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  

7 


นางสุมาลี  เอี้ยงทอง 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 


8 


นางรุณณี    เพียสุพรรณ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 9นางสาวสิรินา  แสงปัดสา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน 

 
10นายยุทธนา เมืองโคตร
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

 
 11


นางสาววรรณภา เสือรอด
ลูกจ้างชั่วคราว 
Comments