หน้าแรก

ความเป็นมาของโครงการ
    สืบเนื่องจากความสนใจ และการขยายตัวของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างกว้างขวางในประเทศไทยในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความต้องการข้อมูลภูมิสารสนเทศหลากหลายหัวข้อ ที่มีความละเอียดถูกต้องทันสมัยมากขึ้น ที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ยังเป็นไปอย่างจำกัด นับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการประยุกต์ใช้ GIS ของประเทศไทย 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure, NSDI) เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของการลงทุนด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

    NSDI ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน
        1.นโยบาย กฎระเบียบ และโครงสร้างองค์กร
        2.ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS)
        3.มาตรฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ
        4.ระบบ clearinghouse สนับสนุนการสืบค้น เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล

    FGSD นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่หน่วยงานต่างๆ จะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการจัดสร้างชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศของตน รวมทั้งนำไปใช้งานโดยตรงในระบบของตน

    โดย FGDS คือ ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ ที่มีความสำคัญต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความถี่ของการใช้งานสูงหรือมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในผู้ใช้กลุ่มต่างๆ และเป็นพื้นฐานการอ้างอิงตำแหน่ง (ข้อมูลปฐมภูมิ) ให้กับกลุ่มข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น ขอบเขตการปกครอง ถนน เส้นทางน้ำ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอาก เป็นต้น 
    เพื่อพัฒนา NSDI ต้องมีการเร่งจัดสร้างและเผยแพร่ FGDS ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลางชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทยขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานจัดสร้าง ปรับปรุงชุดข้อมูล FGDS ให้มีคุณสมบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน