หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล

   
ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล  หมายถึง ข้อมูลการบรรยายลักษณะทางกายภาพของทะเลในเขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ประเทศไทยประกาศไว้ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลเชิงราบ และข้อมูลเชิงดิ่ง ได้แก่ ลักษณะชายฝั่ง (Coastline) ความลึก (Depth)  เส้นชั้นความลึกเท่า (Depth Contour) ระดับน้ำและกระแสน้ำ ( Tide and Current) ชื่อภูมิศาสตร์ (Geographic Name) เครื่องช่วยในการนำเรือ (Aids to Navigation เช่น ไฟ ทุ่น กระโจมไฟ สัญญาณหมอก) สิ่งอันตรายใต้น้ำ (Underwater Danger เช่น หิน เรืออับปาง สิ่งกีดขวางการเดินเรือ) ลักษณะพื้นท้องทะเล (Nature of Seabed เช่น ทราย โคลน กรวด เปลือกหอย) สิ่งก่อสร้างบนฝั่ง (Onshore Installation) สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง (Offshore Installation เช่น ฐานขุดเจาะ น้ำมันและก๊าซ สายเคเบิ้ลใต้น้ำ ท่อ อุโมงค์ใต้น้ำ) สถานีต่างๆ (Miscellaneous Stations เช่น สถานีนำร่อง สถานียามรักษาฝั่ง สถานีกู้ภัยสถานีวิทยุ เรดาร์ และระบบหาตำบลที่เรืออิเล็กทรอนิกส์) และข้อมูลทางกายภาพอื่นๆ ของทะเลที่สามารถสำรวจได้ 
    มาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ นี้ อธิบายข้อกำหนดสำหรับข้อมูลได้แก่ 1) ข้อมูลบนบกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่ถูกสร้างเพื่อประโยชน์ต่อการเดินเรือ (เช่น ภูเขาที่สามารถสังเกตุเห็นได้จากในทะเล หรือหลักนำ) สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (เช่น ท่าเรือ) 2) ข้อมูลในทะเล เช่น ประภาคาร กระโจมไฟ เกาะ หิน ที่จำเป็นและมีผลกระทบต่อการเดินเรือ

Comments