หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ

    ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง ข้อมูลภาพ (image) ของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนหลักของประเทศไทย โดยข้อมูลภาพจะประกอบด้วยเซ็ทของค่า หรือจุดภาพ (pixel) ที่มาพร้อมกับข้อมูลอธิบายข้อมูล (metadata) ที่ใช้ในการอธิบายค่าของข้อมูล
        มาตรฐานข้อกำหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศฉบับนี้ จะอธิบายข้อกำหนดสำหรับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพ (Raster Map) ที่ผลิตโดยการกราดข้อมูล (Scan) และที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการทำแผนที่เชิงเลข (Cartographic Process) โดยจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล ระบบอ้างอิง ข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูล การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล ข้อกำหนดด้านคำอธิบายข้อมูล การสำรวจนำเข้าข้อมูล  การบำรุงรักษาข้อมูล และการนำเสนอถ่ายทอดข้อมูล

Comments