หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน

    ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดิน หมายถึงชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐและเอกชน ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ และข้อมูลรูปแปลงที่ดินของเอกชนได้จากการเผยแพร่ของ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
        ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินนี้ ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลข้อมูลที่ดินย่อย 2 ชั้นข้อมูล คือ ชั้นข้อรูปแปลงที่ดินของรัฐ ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินของเอกชน รายละเอียดข้อมูลรูปแปลงที่ดินจะมีให้ไว้ในระดับขั้นต้น เพียงพอสำหรับการบ่งชี้รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้ง และรหัสแปลงที่ดิน (Parcel ID) ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปติดต่อหน่วยงานดูแลข้อมูลรูปแปลงที่ดินต่อไป ข้อมูลรูปแปลงที่ดินนี้ จะส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สร้างความโปร่งใสของการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐ เป็นกลไกส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินของประชาชน
    ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐอาจมีข้อขัดแย้ง มีการทับซ้อนกับรูปแปลงที่ดินของเอกชน หรือข้อขัดแย้งภายรูปแปลงที่ดินของรัฐด้วยกัน หรือข้อขัดแย้งภายในรูปแปลงที่ดินของเอกชนด้วยกัน ให้ถือว่าการนำเสนอชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินนี้เป็นข้อมูลในเบื้องต้น ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ส่วนสถานะภาพของรูปแปลงที่ดินเป็นสถานะล่าสุดตามประกาศ

Comments