หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม

    
ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม หมายถึง ชั้นข้อมูลที่เป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการคมนาคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดระบบหมวดหมู่ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และการปรับวามเข้าใจพื้นฐานข้องแต่ละหน่วยงานที่จะนำเอกสารชุดนี้ไปใช้งาน เกิดความเข้าใจร่วมกันและสื่อสารได้ตรงกันระหว่างหน่วยงาน 
        ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นี้ประกอบด้วยชั้นข้อมูลย่อย 11 ชั้นข้อมูลย่อย ซึ่งแบ่งตามลักษณะการเกิดของชั้นข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิเกิดจากเก็บข้อมูลจากวัตถุจริง เช่น ขอบถนน หรือ เส้นกึ่งกลางถนน ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล หรือประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มีการจัดทำไว้แล้ว เช่น อาคาร สถานที่ต่างๆ เป็นต้น

Comments