หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลแม่น้ำลำธารแหล่งน้ำ

  
 ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลนี้ อธิบายข้อกำหนดสำหรับข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ (1) แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ หนอง บึง และทะเลสาบ (2) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา บ่อบาดาล และคลองชลประทาน โดยที่ข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมดเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่ลายเส้น (Vector) ในรูปแบบดิจิตอล
Comments