หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง


   
    
    ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง หมายถึง ข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็นข้อมูลประเภท จุด หรือเส้น หรือรูปปิด ประกอบด้วยข้อมูล หมุดหลักเขตการปกครอง เส้นเขตการปกครอง พื้นที่การปกครอง และตำแหน่งแทนพื้นที่การปกครอง 
    


    ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครองนี้ประกอบด้วย4 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ชั้นข้อมูลหมุดหลักเขต ชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลพื้นที่การปกครอง และชั้นข้อมูลตำแหน่งแทนพื้นที่การปกครอง โดยที่แต่ละชั้นข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยชั้นข้อมูลย่อยลงไปอีกตามประเภทของเขตการปกครอง ได้แก่ ประเทศ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมู่บ้าน เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล และ อบจ./อบต.

Comments