หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลเขตชุมชนตัวเมือง

    
ชั้นข้อมูลเขตชุมชน หมายถึง ชั้นข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตชุมชนของมนุมษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดไปถึงสถานที่ที่มนุษย์สามารถใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน การกำหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชนจะใช้หลักการจัดกลุ่มข้อมูลให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของมนุษย์ การพัฒนาเมือง และการบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากชุมชน 
    


    ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชนนี้ จะกล่าวเฉพาะวิธีการสร้างขึ้นโดยวิธีแปลความจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากภาพดาวเทียมเชิงเลขมาประกอบเป็นฉากหลังและ/หรือการสำรวจข้อมูลลักษณะประจำจากภาคสนาม การจัดเก็บจะจัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น (vector) แบบดิจิตอล ชั้นข้อมูลนี้ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของมนุมษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตลอดไปถึงสถานที่ที่มนุษย์ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นชั้นข้อมูลที่ถูกประยุกต์ขึ้นจากชั้นข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนพฤติกรรมภาพรวมของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งอาจกล่าวอ้างได้ในหลายมิติ เช่น ประเพณีวัฒนธรรม การค้า การท่องเทียว และการรวมเป็นกลุ่มก้อนของการทำกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เป็นต้น 

Comments