หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานีเครือข่ายกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม

    หมุดหลักฐานแผนที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดทำแผนที่และเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องจัดสร้างขึ้นหรือจัดหามา เพราะค่าพิกัดของรายละเอียดแผนที่หรือชั้นข้อมูลอื่น ๆ ต้องอ้างอิงมาจากค่าพิกัดของหมุดหมุดหลักฐานแผนที่นี้ วิธีการรังวัดเพื่อให้มาซึ่งค่าพิกัดของหมุดหลักฐานอาจเป็นวิธีการรังวัดภาคพื้นดินหรือการรังวัดดาวเทียม  วิธีการรังวัดภาคพื้นดินหรือวิธีการรังวัดแบบดั้งเดิมได้แก่ งานข่ายสามเหลี่ยม (triangulation) งานวงรอบ (traversing) และงานข่ายสามเหลี่ยมเชิงด้าน (trilateration) เป็นต้น 
   
    มาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ อธิบายข้อกำหนดสำหรับข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ที่จัดสร้างขึ้นโดยวิธีการรังวัดภาคพื้นดินและการรังวัดดาวเทียม  วิธีการรังวัดภาคพื้นดินเพื่อสร้างหมุดหลักฐานจะเป็นวิธีทำวงรอบ (traversing) เท่านั้น ส่วนการรังวัดดาวเทียมเป็นการรังวัดจากระบบดาวเทียม GPS เพียงระบบเดียว ความถูกต้องของหมุดหลักฐานแผนที่ขึ้นอยู่กับชั้นงาน (order) ที่ทำงานรังวัดมา ชั้นงานในมาตรฐานชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่เป็นงานชั้น 3 หรือสูงกว่าเท่านั้น หมุดหลักฐานที่จัดสร้างขึ้นโดยวิธีการรังวัดที่ต่ำกว่างานชั้น 3 จึงไม่จัดเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทย
Comments