หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมออร์โท

    
ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหมายถึงภาพจากข้อมูล remote sensing ที่ผ่านการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก orientation ของตัว sensor เอง รวมไปทั้งความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความสูงภูมิประเทศเชิงเลข นอกไปจากนี้ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจะมีคุณลักษณะทางตำแหน่งเหมือนกับแผนที่และทางการมองเห็นเหมือนภาพถ่าย ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมีลักษณะของข้อมูลที่เป็น ตารางกริดที่มีค่าพิกัดแน่นอน และภายในตารางกริดนั้นๆ จะมีค่าการสะท้อนพลังงานเก็บอยู่ในรูปแบบของค่า digital value 
    
    มาตรฐานแผนที่ภาพถ่ายจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลขนี้จะใช้การอธิบายข้อมูลที่นำมาใช้กระบวนทำแผนที่ภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข ความถูกต้อง และ เป็นมาตรฐาน Data Content Standard ของแผนที่ภาพถ่ายจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามมาตรฐาน NSDI, FGDC และ ISO อย่างเคร่งครัด   
                                                                           

Comments