หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท

    
ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ หมายถึง ภาพราสเตอร์ของภาพถ่ายทางอากาศที่ผ่านการกระบวนการดัดแก้ (rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบร้อยแล้ว
    
    มาตรฐานข้อกำหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศฉบับนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดสมบัติเฉพาะ (Characteristics) ของชั้นข้อมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารข้อกำหนดข้อมูลที่กำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product และได้กำหนดมาตราส่วนดังนี้ 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1: 50,000 

Comments