หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน    ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน หมายถึง ข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกจำแนกจากข้อมูลการสำรวจจากระยะไกลและการสำรวจภาคสนามตามระบบการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า
        ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินนี้ ประกอบด้วยประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 และ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 2 ซึ่งได้สามารถวิเคราะห์และแปลตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือการสำรวจภาคสนาม โดยข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น (vector) แบบดิจิตอล

Comments