หน้าแรก‎ > ‎FGDS‎ > ‎

ชั้นข้อมูลป่าไม้

ชั้นข้อมูลป่าไม้ ประกอบด้วย
    พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย หมายถึง ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกประกาศจัดตั้งหรือดูแลรักษาโดยรัฐภายใต้กฎหมายเฉพาะสำหรับการใช้ในการจัดตั้ง ดูแลรักษาเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ (เตรียมการ) และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (เตรียมการ)
    พื้นที่การปกคลุมป่าไม้ หมายถึงพื้นที่ป่าไม้ที่มีขนาดมากกว่า 4 ไร่ มีต้นไม้ที่มีความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เมตร และมีการปกคลุมของเรือนยอดมากกว่า 10 % (ดัดแปลงจาก FAO, 2006) ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแปลตีความจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือ การสำรวจข้อมูลภาคสนาม
    


    ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ นี้ อธิบายข้อกำหนดสำหรับข้อมูล (1) พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ซึ่งประกาศและจัดตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (2) พื้นที่การปกคลุมป่าไม้ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และแปลตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือการสำรวจภาคสนาม โดยข้อมูลทั้งสองประเภทจัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น (vector) แบบดิจิตอล

Comments