ยินดีต้อนรับ


กิจกรรมที่ผ่านมาองค์อุปถัมภ์(นางสาวธนกร   ห้วยห้อง)
ครูที่ปรึกษา อกท.
(นายจรัญ   แป้นนะ)
  นายก อกท.หน่วยพรานทะเล
ชมรมศิษย์เก่าประมงติณ

เว็บ อกท.ชาติ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา