เกษตรอินทรีย์กับการปลูกพืช

โพสต์14 ม.ค. 2553 06:38โดยFreeBSDcc Opensource   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2553 19:53 ]การปลูกยางพารา, อ้อย, ไม้ผล, มันสำปะหลัง,

สับปะรด, ปาล์ม,  ข้าวโพด, พริก, ถั่วลิสง  ฯลฯ๑. รองก้นหลุมหรือร่อง     ด้วยปุ๋ยหมักแห้งเงินล้านประยุกต์     แล้วรดด้วย

น้ำ

 

 

+

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

(สูตรขยาย)

 

 

+

ปุ๋ยปลาหมักหรือหอยเชอรี่

หรือปุ๋ยนมวัวหรือนมกล่อง

๒๐   ลิตร

  ลิตร

  ลิตร

๒๐๐  ลิตร

๑๐  ลิตร

๑๐  ลิต

แล้วบ่มดิน  ไว้      วันจึงปลูก

๒. ช่วงแรกๆ   ควรฉีดพ่นหรือรด   ๗ – ๑๐  วันต่อครั้ง   ด้วย

น้ำ

 

 

+

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

(สูตรขยาย)

 

 

+

ฮอร์โมนไข่

๒๐   ลิตร

  ช้อนแกง

  ช้อนแกง

๒๐๐  ลิตร

๑๐  ช้อนแกง

๑๐  ช้อนแกง


หมายเหตุ  ๑. พืชแต่ละชนิด   อาจจะมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันบ้าง    ควรหาความรู้เพิ่มเติม  เช่น  ข้าวโพด   อาจฉีดพ่นได้เพียง    ครั้ง   พุ่มก็ชนกัน,  ถั่วฝักยาว   พริก   อาจต้องฉีดพ่นทุก     วัน    ผสมฮอร์โมนเร่งยาวด้วย   จึงจะไม่เป็นโรคและเพลี้ยไม่กวนเลย  มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์ม   อาจฉีดพ่นเดือนละ ๑ – ๓  ครั้ง

                  ๒.  แม้ว่าพืชบางชนิดอาจต้องการธาตุอาหาร  (ปุ๋ย)  ต่างกัน   แต่การปฏิบัติเช่นนี้   สามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยุ่งยาก

                 ๓. การปลูกลำไย  ควรอ่านรายละเอียดตามแนวคุณติ๋ม พ่วงทอง   อ. ลี้  จ. ลำพูน   ในหนังสือ  

เศรษฐกิจพอเพียงแนวชีวภาพโทร. ๐๘๖-๐๙๔๙๖๒๗          

                 ๔. มะละกอ    ปลุกวิธีนี้จะไม่เป็นโรคใบจุดวงแหวน    ไม่ต้องตัดแต่งพันธุกรรม  (GMO)    เป็นแล้วก็รักษาหายด้วย

น้ำ

 

+

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

๒๐  ลิตร

   ช้อนแกง

๒๐๐  ลิตร

ครึ่งลิตร

            โดยรดทุก  ๕ – ๗   วัน   ต่อครั้ง (๒  ครั้ง  ก็หาย)  หลังจากนั้นก็รดอาทิตย์ละครั้ง   ด้วย

น้ำ

 

+

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

 

+

ฮอร์โมนไข่

๒๐  ลิตร

   ช้อนแกง

  ช้อนแกง

       
                 
๕.พริกเป็นโรคกุ้งแห้ง    รักษาด้วย

น้ำ

 

+

สูตรปรามโรค

๒๐  ลิตร

๑ – ๒   ช้อนแกง

๒๐๐  ลิตร

๑๐๐ – ๒๐๐   ซีซี

            ฉีดพ่น  ๓ – ๗  วันต่อครั้ง    ฉีดพ่นเพียง  ๒ – ๓   ครั้งก็พอ   ถ้าฉีดพ่นทุกอาทิตย์จะไม่มีดอก  ไม่มีผล

Comments